Trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng): Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng
Các chiến sỹ Trường Đại học Nguyễn Huệ tập luyện tác chiến ngoài thao trường.

Chú trọng các phong trào, hoạt động

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề, thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Nhà trường. Đây là một trong yếu tố quan trọng hướng tới mục tiêu làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước, sự trưởng thành của Quân đội, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, kỉ luật nghiêm, công tác tốt”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đaị hội Đảng toàn quốc, từ đó, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động, xây dựng tinh thần đoàn kết trong toàn trường; đồng thời có quyết tâm cao, nỗ lực tích cực, hành động quyết liệt, hiệu quả, nắm bắt thời cơ, vận hội để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với nhiều nội dung, mục tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên lồng ghép phong trào thi đua Quyết thắng với các phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Giành đỉnh cao 4 nhất”; phong trào “Rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích, sáng tạo”; “nói không với vi phạm kỉ luật và mất an toàn giao thông”; đặc biệt phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động lớn: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo”.

Mặt khác, lãnh đạo và chỉ huy các cấp luôn quan tâm đúng mức các phong trào hoạt động trong Nhà trường, từ nội dung đến hình thức. Đồng thời, đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tập trung khắc phục mặt hạn chế của đơn vị để triển khai thực hiện phong trào thi đua như nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, gắn bó với đơn vị; đoàn kết nghĩa tình, thương yêu đồng đội; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; rèn luyện tác phong công tác sâu sát, tỉ mỉ, xây dựng nếp sống chính quy, mẫu mực,... đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, kế hoạch phấn đấu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Nhà trường đạt hiệu quả tốt.

Đổi mới thực chất và toàn diện

Dù tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân của Nhà trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, song với truyền thống “Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí”, bằng tình cảm, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ cán bộ, giảng viên và quần chúng trong Nhà trường đã tích cực tham gia hưởng ứng và sáng tạo nhiều phong trào thi đua gắn kết với quần chúng. Cụ thể như phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Hướng về biển, đảo quê hương”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tổ chức tốt hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng địa bàn an toàn; tham gia tích cực phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”, góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn.

Trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường nói chung, các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, kỉ luật nghiêm, công tác tốt” nói riêng trong gian tới, Nhà trường đề ra mục tiêu năm 2020: tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Phấn đấu 100% số lần thi, kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; trên 70% học viên tốt nghiệp ra trường loại khá, giỏi; 100% học viên cuối khoá đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường. Mỗi cơ quan, khoa, đơn vị hằng năm có ít nhất 1 công trình khoa học được nghiệm thu khá trở lên. 100% đề tài, tài liệu, giáo trình, sáng kiến, sáng chế, cải tiến mô hình học cụ được đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ, chuyển giao ứng dụng kịp thời, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng thời, thường xuyên huy động sức mạnh của mọi tổ chức, lực lượng, tạo động lực mạnh mẽ vươn lên thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; gắn xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện với điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác và làm tốt công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng, kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn trường.

Theo đó, cấp ủy đảng ở cơ sở phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua Quyết thắng, đề cao trách nhiệm của người chỉ huy, cán bộ chủ trì công tác đảng, công tác chính trị, chính trị viên, coi công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung công tác thuộc chức trách, nhiệm vụ của mình. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở đơn vị, qua đó tạo động lực thúc đẩy đơn vị thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.                                    

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất