Học Bác: Thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Ngày 24-3-2020, Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phát động phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành. Hội đồng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, trong đó đưa ra tiêu chí đánh giá thi đua cụ thể, mức chấm cao nhất là 100 điểm cho 3 nội dung: 1) Thi đua triển khai có hiệu quả các cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và 8 (khóa XII) gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng. 2) Thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 3) Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” đã tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hay gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn: Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngay khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 15-3-2017 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); ban hành quyết định cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thành 135 biểu hiện cụ thể hơn để cán bộ, đảng viên tự soi mình; làm cơ sở để cấp ủy các cấp thường xuyên uốn nắn cán bộ, đảng viên; là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn còn tham mưu ban hành hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01-QĐ/TU ngày 15-7-2017 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp theo đó đã tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2016-2020. Tham mưu điều chuyển công tác cán bộ cấp sở, phòng ở một số ngành, lĩnh vực có vấn đề nổi cộm, bức xúc; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ kế toán khối đảng, đoàn thể tỉnh để tránh tình trạng tham nhũng “vặt”... Ban đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 4-7-2018 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như từng cá nhân lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Với cách làm quyết liệt, thiết thực, hiệu quả, đã có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, tập thể của Ban được khen thưởng. Trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn, 2 cán bộ có thành tích tiêu biểu đã được Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn khen thưởng. Trong Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có một gương điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An: Tham mưu tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục các khó khăn, tích cực triển khai, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, được Ban Tổ chức Trung ương và BTV Tỉnh ủy đánh giá là những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy kịp thời triển khai đồng bộ nhiều cách làm sáng tạo trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng chương trình, kịp tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28-10-2019 về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xuất bản cuốn sách “Một số văn bản về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” theo nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Để nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu với BTV Tỉnh ủy thành lập 6 đoàn công tác giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 tại 6 đảng bộ cấp huyện (Cửa Lò, Hưng Nguyên, Quế Phong, Đô Lương, Con Cuông, Hoàng Mai) và 20 TCCSĐ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thành lập các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để trực tiếp dự và chỉ đạo tại các đơn vị đại hội điểm. Ngay sau đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành các bộ chương trình, quy chế, kịch bản mẫu để các đơn vị tham khảo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng thời, chủ động tham mưu với BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ trước đại hội, nhất là luân chuyển, cán bộ giữ chức vụ chủ chốt 2 nhiệm kỳ, bổ nhiệm cán bộ đứng đầu không là người địa phương. Quan tâm chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị nguồn tham gia cấp ủy khoá mới; chủ động rà soát, tham mưu bố trí các phương án nhân sự chủ chốt, rà soát quy trình nhân sự, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, hồ sơ nhân sự, chương trình đại hội trước khi báo cáo BTV Tỉnh ủy phê duyệt.

Đến cuối tháng 8-2020, Nghệ An đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Nhìn chung công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã bảo đảm đúng chương trình, nội dung theo hướng dẫn, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 100% đại hội hoàn thành 4 nội dung; nhân sự trúng cử cơ bản đúng định hướng, đạt tiêu chuẩn, điều kiện và đều đạt trên 90% số phiếu bầu. Cơ cấu cấp ủy khóa mới bảo đảm các tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới cấp ủy theo quy định.

Sau đại hội, với những cán bộ không đủ điều kiện tái cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách theo đúng quy định tại Nghị định 26-NĐ/CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương

Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác của Ban năm 2020 với 92 việc. Tập thể lãnh đạo Ban đã họp bàn, phê duyệt kế hoạch công tác của tập thể, cán bộ, công chức của Ban gắn với vị trí việc làm.

Tập thể lãnh đạo Ban luôn đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan; duy trì chế độ giao ban và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ngành, cơ quan theo định kỳ. Lãnh đạo Ban thường xuyên phối hợp với Chi ủy quan tâm, lãnh đạo tốt hoạt động đoàn thể; phối hợp BCH công đoàn chăm lo và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

Tập thể lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ có phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi thành viên. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tập thể lãnh đạo Ban luôn cập nhật các quy định mới về quản lý cán bộ, công chức, quản lý tài chính để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với hoạt động của Ban. Đồng chí Trưởng Ban luôn tạo điều kiện cho ngũ cán bộ, công chức phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực, sở trường; bảo đảm giữ vững kỷ luật, minh bạch, dân chủ, lắng nghe và giải quyết đề xuất của cán bộ, công chức. Từng đồng chí phó trưởng ban đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, công việc được phân công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn do mình phụ trách trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ bản bảo đảm yêu cầu công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, tinh thần đoàn kết nội bộ; luôn nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng tủ sách cơ quan gồm hơn 100 cuốn sách, tài liệu về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các văn bản luật, văn kiện Đại hội Đảng qua các kỳ đại hội, các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bước đầu đã hình thành văn hóa đọc trong nội bộ cơ quan, đồng thời giúp nâng tầm công tác tham mưu đạt chất lượng và hiệu quả.

Tại Lễ chào cờ hằng tuần, Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương, nêu gương, khen thưởng đối với cán bộ, công chức tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tháng. Qua đó tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, giữa cán bộ, công chức, nhân viên trong Ban, từ đó lan tỏa phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu biểu dương, khen thưởng 4 công chức tiêu biểu, có thành tích xuất sắc tại Lễ chào cờ hằng tuần của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất