Sức lan toả sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Bình Thuận

Một góc thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Triển khai đồng bộ


BTV Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30-9-2016 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Quá trình thực hiện, BTV Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề toàn khóa, hằng năm. 

Năm 2016, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập và triển khai Chỉ thị số 05, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 31-KH/TU và chuyên đề toàn khóa về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 1.053 đại biểu chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai các hội nghị học tập, quán triệt với 537.023 lượt người tham dự, trong đó có 121.411 lượt đảng viên (đạt 93,11%).

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các đảng bộ cấp trên cơ sở triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, các kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; các chuyên đề từng năm đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hằng năm, sau học tập, quán triệt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều viết bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ; quần chúng báo cáo trước cơ quan và các đoàn thể. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch, tự giác thực hiện đạt 100%.

Dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ và các ngày lễ lớn, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thi, các buổi tọa đàm, văn nghệ, triển lãm ảnh với nội dung phong phú, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, tình cảm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, nhất là bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vừa hồng, vừa chuyên.

Ba đột phá

Các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở của Bình Thuận đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Bên cạnh việc chú trọng thực hiện rà soát, kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở chọn 3 vấn đề đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bao gồm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gần dân, sát cơ sở; Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, công chức; Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, các địa phương, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, bổ sung các nội dung đột phá để triển khai thực hiện phù hợp và đạt hiệu quả cao. Huyện Hàm Thuận Bắc tập trung tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành của người đứng đầu và cán bộ, công chức. Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên. tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung và phương thức làm việc, sát cơ sở, sát người lao động, thường xuyên tiếp xúc đối thoại, hướng dẫn, động viên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bức xúc xảy ra. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng bộ máy hoạt động ngày càng hiệu quả. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, trách nhiệm và hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và các quy định về an toàn giao thông. Thành ủy Phan Thiết xác định 138 nội dung để tạo chuyển biến rõ nét về ý thức trong cán bộ, công chức và hiệu quả công việc, thể hiện vai trò của người đứng đầu; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, vướng mắc tồn tại trong nhân dân. Huyện ủy Tuy Phong tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, trách nhiệm có phong cách, lề lối làm việc khoa học, chuẩn mực; nói đi đôi với làm; tích cực, gương mẫu thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao; gần dân, sát cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Nhiều địa phương trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Huyện Hàm Tân tổ chức tiếp 1.215 lượt với 1.833 công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo từ phía người dân. Thị ủy La Gi duy trì nền nếp công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hằng năm, BTV Thị ủy chỉ đạo cấp ủy phường, xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại theo chuyên đề. Năm 2016, tổ chức đối thoại với các tiểu thương chợ La Gi, sau đối thoại việc tiến hành xây dựng chợ suôn sẻ, bảo đảm tiến độ, kế hoạch. Năm 2017, tổ chức đối thoại với cán bộ, nhân dân phường Tân An về công tác xây dựng phường văn minh đô thị, sau đối thoại cuối năm phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2018, tổ chức đối thoại với nhân dân xã Tân Hải về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, sau đối thoại xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, tổ chức đối thoại với cán bộ, nhân dân phường Phước Lộc về công tác xây dựng phường văn minh đô thị, sau đối thoại cuối năm phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cấp cơ sở đã tổ chức 31 cuộc đối thoại với nhân dân, nội dung liên quan đến các vấn đề bức xúc tại địa bàn dân cư; thiết lập 2 đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh về vấn đề bức xúc của nhân dân. Huyện Hàm Thuận Nam trong năm 2018 đã tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với nhân dân 2 xã Hàm Minh và Tân Lập; năm 2019 tổ chức đối thoại với nhân dân 2 xã Mương Mán và Hàm Thạnh. Các xã, thị trấn còn lại, mỗi năm đều tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất một lần. Huyện Tánh Linh đã lựa chọn nội dung đột phá là tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Huyện ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐi/HU ngày 26-10-2018 về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện; bước đầu đã thực hiện tốt công tác đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc.

Không chỉ dừng lại ở việc học tập, cấp ủy các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tiến tới triển khai các nội dung “làm theo” Bác phù hợp, bám sát với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, việc học tập Chỉ thị số 05, triển khai các kế hoạch Tỉnh ủy, các chuyên đề đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng các cấp; là một trong những nội dung trong sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ trong tỉnh; một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại TCCSĐ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên hằng năm. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong thực thi công vụ; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh… Từng cán bộ, đảng viên đã tự giác rèn luyện, đổi mới phong cách, tác phong với phương châm “gần dân, sát cơ sở” tạo được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với quần chúng nhân dân; dân chủ cơ sở cũng như dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị được phát huy. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã được tập thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương suy tôn, khen thưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất