Thực hiện cải cách hành chính ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Những mặt được


Trong 2 năm, huyện Hoài Nhơn đã rà soát 10 văn bản quy phạm pháp luật và  8.692 văn bản áp dụng pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành.

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính, hằng năm, UBND huyện đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tuân thủ thực hiện và công khai các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý. Hai năm 2011 và 2012, trong lĩnh vực tư pháp, bộ phận “ một cửa” của huyện đã tăng thêm 3 loại việc, nâng tổng số giải quyết thủ tục hành chính lên 14 loại việc thực hiện trên 4 lĩnh vực là đăng ký kinh doanh, quản lý xây dựng, nhà ở, đất đai. Đối với bộ phận “một cửa” tại UBND các xã, thị trấn đã thực hiện được 6 loại việc như: Giao đất ở, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, cấp phép xây dựng nhà ở và sửa chữa nhà ở, hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn. Những thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận “một cửa”đã tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều niêm yết công khai đúng các thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu và lệ phí. Ngoài ra, trên trang thông tin điện tử của huyện và một số phòng chuyên môn đã đăng tải công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã để cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và công dân. Đến nay, công tác cải cách hành chính của Hoài Nhơn đã có nhiều tiến bộ. Chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính của các tổ chức và công dân được áp dụng theo cơ chế “một cửa” đúng quy trình, kịp thời, chính xác; số lượng hồ sơ giải quyết trước hẹn ngày càng tăng, hồ sơ phải trả hoặc trả không đúng hẹn chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai do vướng mắc các quy định của Nhà nước. Sự hài lòng của người dân ngày càng được nâng lên.  

Hoài Nhơn từng bước đổi mới phương thức, cơ chế hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, nhất là bộ máy cấp huyện, cấp xã; tạo điều kiện cho cấp dưới phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện từng bước được nâng cao.  

Huyện đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 01-6-2011 của Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức hành chính thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc. Huyện đã thực hiện chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp về công tác tại huyện, xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là xây dựng về bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiển, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu với nhiệm vụ công tác cải cách hành chính hiện nay.  

Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. UBND huyện đã xây dựng và ban hành thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền cấp huyện và cấp xã theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26-02-2007 của Bộ Nội vụ; thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức, viên chức.  

Qua rà soát cập nhật trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện đã lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức phù hợp với nhiệm vụ công tác. Trong năm 2011, 2012 huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, mở lớp trung cấp Chính trị - Hành chính tại huyện đào tạo cho 115 cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch và phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn mở lớp đại học hệ vừa học, vừa làm tại huyện cho 140 cán bộ, công chức và dự nguồn được đào tạo ngành hành chính; 100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của người đại biểu.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã luôn được cấp uỷ quan tâm. Cán bộ, công chức xã, thị trấn số đông được rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức học tập, nâng cao năng lực công tác, nhiệt tình, tận tụy với công việc, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ cơ sở của Hoài Nhơn luôn được quan tâm, tuyển chọn và bổ sung. Nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản đã được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực và sở trường công tác. Ngoài ra cán bộ, công chức cấp xã được cử đi học các trường, cơ sở đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành như: Luật, quản lý đất đai, kinh tế, quản trị văn phòng, trung cấp Công an, trung cấp Quân sự…; 100% cán bộ chủ chốt là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã được bồi dưỡng kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tổ chức tổ chức, điều hành cuộc họp; kỹ năng thuyết trình. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có năng lực và trình độ đại học, cao đẳng ngày càng tăng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính ở địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” được ưu tiên tham gia các khóa bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng quản lý công việc cá nhân … để đáp ứng với nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể từng bước được đẩy mạnh, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân. Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện thường xuyên được cải tiến nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, chỉ đạo của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện; là kênh giao tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp và công dân. Số lượng cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc tăng lên đáng kể, giảm thiểu số lượng văn bản giấy qua đường bưu điện. Huyện thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, hầu hết các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đều được trang bị thiết bị tin học, đáp ứng nhu cầu công việc.  

Tiếp tục thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO:9001-2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính. Tính đến nay, toàn huyện đã có 12/12 phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền của UBND huyện, cụ thể, đã áp dụng 76 thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2008 trong tổng số 178 thủ tục hành chính theo Đề án 30 được UBND tỉnh công bố.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Hoài Nhơn vẫn còn hạn chế: Một số lĩnh vực thủ tục hành chính còn rườm rà; cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông chưa thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả chưa cao. Tổ chức bộ máy của một số cơ quan chưa thật sự tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan ở một số lĩnh vực chưa được phân định cụ thể, rõ ràng; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ còn hạn chế. Công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả thấp. Việc hiện đại hóa công sở chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí phục vụ cho công tác cải cách hành chính còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được chú trọng, không thường xuyên.  

Và giải pháp

Để tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Hoài Nhơn xác định tập trung lãnh đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại bộ phận “một cửa”.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17-10-2005 của Chính phủ, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí, đối với các cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện quản lý tài chính công đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể. Nâng cấp trang thông tin điện tử của huyện. Áp dụng Bộ tiêu chuẩn chỉ số quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 cho các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện và thí điểm triển khai ở một số xã, thị trấn. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính Nhà nước với thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất