Lòng dân ý Đảng

Nhâm Thìn-2012 đi qua để lại dấu ấn một năm sôi động về đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Trọn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Thêm một năm Đảng càng thấu lòng Dân: Mong Đảng thành tâm, quyết liệt hơn trong chấn chỉnh, đổi mới chính mình để đủ sức mạnh và uy tín lãnh đạo đưa đất nước tiếp tục đi lên, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Từ xuân trước đến xuân này nhân dân hiểu sâu thêm ý Đảng: Thực sự tự đánh giá, ra sức tự đổi mới, chỉnh đốn, quyết tâm hoàn thiện mình, xứng đáng với các thế hệ đi trước, kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 83 năm của Đảng.

Những thành công trong nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn của đất nước, những kết quả bước đầu quan trọng trong giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng của năm qua chứng tỏ bản lĩnh và sức sáng tạo của Việt Nam, thể hiện quyết tâm tự đổi mới, chỉnh đốn của Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện... Đảng đã làm và nhân dân ghi nhận sự tự giác của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở trong xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tiếp thu ý kiến góp ý, nhận lỗi và sửa chữa ngay khuyết điểm. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, việc chỉ đạo xây dựng quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương; việc tái lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; việc điều chuyển, phân công công tác, xử lý kỷ luật một số cán bộ... được nhân dân đồng tình. Những việc làm đó là thể hiện lòng Dân, ý Đảng.

Tuy nhiên, kết quả chưa đáp ứng lòng Dân mong đợi. Toàn dân hy vọng sang xuân mới, Đảng thực hiện quyết liệt hơn, ngăn chặn, khắc phục cho được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân; xử lý nghiêm minh những ai vi phạm, dù ở bất kỳ vị trí nào. Khắc phục cho được những biểu hiện nói không đi đôi với làm, gây tổn hại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xiết chặt kỷ cương, phép nước, tăng cường đoàn kết, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) cho thấy phải thực hiện đồng bộ, có kết quả 4 nhóm giải pháp, coi nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng và nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách là quyết định và đột phá. Làm được vậy, ý Đảng sẽ là một với lòng Dân.

Xưa nay, khi nào lòng Dân, ý Đảng là một thì không thách thức nào không vượt qua, không khó khăn, trở ngại nào có thể cản bước tiến về phía trước.

Xuân Quý Tỵ-2013 sẽ là Xuân đổi mới, Xuân gắn bó, Xuân thành công của lòng Dân ý Đảng.

Phản hồi (1)

Nguyễn Quang Minh 11/02/2013

Chỉ đọc tít Lòng dân ý Đảng là đã thấy đổi mới rồi. Tôi hoàn toàn nhất trí "khi nào lòng Dân, ý Đảng là một thì không thách thức nào không vượt qua, không khó khăn, trở ngại nào có thể cản bước tiến về phía trước."

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất