Đảng bộ Quân khu I: Công tác dân vận gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh
Đoàn Thanh niên Quân khu giúp dân cải tạo đồng ruộng.

Do điều kiện tự nhiên phức tạp, hệ thống giao thông chưa phát triển nên các hoạt động giao thương bị hạn chế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tình trạng du canh, du cư, di cư tự do vẫn tiếp tục diễn ra ở các địa phương thuộc địa bàn Quân khu. Đặc biệt là những năm gần đây, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, đạo Tin lành tăng nhanh về số lượng tín đồ và điểm nhóm; một số đạo lạ, tà đạo xuất hiện; tình trạng tái diễn việc tổ chức truyền đạo trái pháp luật, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhằm phân hoá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ dân với đảng, dân với quân, dân với dân. gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác vận động quần chúng của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, tới sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.


Bám sát các diễn biến tình hình trên địa bàn, quán triệt sâu sắc đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", trong 10 năm qua (2003-2012), Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, chỉ thị cho các cơ quan quân sự phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền đã triển khai nhiều hình thức, phương pháp công tác dân vận. Trong những năm qua, đã cử 31.176 lượt cán bộ, chiến sĩ đi huấn luyện dã ngoại, đến các xã vùng sâu, xa, biên giới, giúp các địa phương hơn 649.134 ngày công, hơn 200 ca máy ủi, tập trung hạ 5 đèo dốc, làm mới, tu sửa 1.885 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 2.105,3 km kênh mương thuỷ lợi; làm mới, sửa chữa 516 nhà cho các đối tượng chính sách, đối tượng đặc biệt khó khăn; giúp địa phương xây dựng 7 Nhà văn hoá, trị giá 578,24 triệu đồng; hỗ trợ xây 115 "Nhà đồng đội"; tham gia xoá đói giảm nghèo cho 6.585 hộ; tặng  đồng  bào  nghèo, các già làng, trưởng bản, quần áo, chăn màn, gạo cứu đói khi giáp hạt, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, khó khăn nhân các dịp lễ tết; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 113.536 lượt người dân; giúp 59.024 ngày công và 2,274 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; tuyển chọn 5.570 lượt Sĩ quan, tổ chức thành các tổ đội công tác tăng cường cho các cơ quan quân sự tỉnh, huyện để tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 76/CT-BQP ngày 10/4/2012 của Bộ Quốc phòng về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới", Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Thủ tướng chính phủ về "phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng", gắn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng - an ninh, gắn quốc phòng - an ninh với kinh tế xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, bảo vệ các công trình quốc phòng, các khu vực quân sự.

Các đoàn kinh tế - quốc phòng B38 và B99 đã phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm kinh tế kết hợp với bảo vệ an ninh địa bàn; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, đấu tranh chống xâm canh, xâm cư­, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp khảo sát xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; lập quy hoạch dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai giai đoạn 2011-2020; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 10 công trình cơ sở hạ tầng dự án điểm dân cư, vận động nhân dân ra làm ăn sinh sống ở các làng bản giáp biên... Những việc làm ý nghĩa đó, đã tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn.


Từ những kết quả và bài học kinh nghiệm tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:


Một là, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tập trung đấu tranh chống các hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn các hoạt động truyền bá đạo trái phép, vận động nhân dân thực hiện đời sống văn hóa mới; làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị của địa bàn.


Hai là, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu" "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX). Tham gia có hiệu quả vào các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách xã hội, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.


Ba là, cấp uỷ, chỉ huy các cấp tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ và nhân dân, hiểu rõ vị trí, ý nghĩa của việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; xác định rõ công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của mọi cán bộ, chiến sỹ. Bằng nhiều biện pháp, chủ động tích cực tham gia xây dựng địa bàn đóng quân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng, thường xuyên bám nắm và dự báo cơ bản về tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về dân tộc, tôn giáo để có cơ sở tham mưu đề xuất và tổ chức lực lượng tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần ổn định tình hình địa bàn, tình hình nhân dân.


Bốn là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để tìm ra mô hình và cơ chế phối hợp hoạt động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các hình thức công tác dân vận. Phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo dân quân tự vệ làm công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm "Kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; vừa tuyên truyền vận động, vừa hướng dẫn nhân dân, vừa trực tiếp giúp dân. Cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ động phát huy vai trò tham mưu và là trung tâm phối hợp hiệp đồng với mặt trận, đoàn thể, các ngành địa phương để tiến hành các hoạt động dân vận trên địa bàn.


Năm là, tích cực tham gia các hoạt động dân vận ở cơ sở, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo; gắn các hoạt động dân vận với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: quản lý chặt chẽ đất quốc phòng và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện; chủ động tham gia xoá đói giảm nghèo, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, tham gia vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp cùng địa phương tuyển chọn nguồn cán bộ; thực hiện chương trình 12 quân dân y kết hợp, nâng cấp một số trạm xá xã thuộc vùng trọng điểm và đào tạo y tá thôn, bản.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất