Bảo Yên (Lào Cai) thực hiện mô hình ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn, bản
Thực hiện Đề án “Thí điểm mô hình ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; năm 2012, huyện Bảo Yên đã thành lập ban tuyên vận, tổ tuyên vận tại 3 xã là Việt Tiến, Nghĩa Đô, Yên Sơn.

Đảng ủy các xã đã tích cực chỉ đạo thực hiện đề án, từ việc lựa chọn nhân sự, thành lập ban tuyên vận, tổ tuyên vận, ban hành quy chế hoạt động, bố trí địa điểm, phương tiện làm việc, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng. Hoạt động chủ yếu của ban tuyên vận được thông qua việc giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội tại xã để phối hợp chuẩn bị các nội dung tại hội nghị tuyên vận, chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền vận động hướng về thôn, bản và tổ chức hội nghị tuyên vận để thực hiện chức năng thông tin, đánh giá, định hướng nhiệm vụ định kỳ hàng tháng. Hội nghị tuyên vận xã thực hiện định kỳ hàng tháng, được tổ chức sau hội nghị báo cáo viên cấp huyện và sau khi đảng ủy cấp xã họp, ban hành nghị quyết. Hoạt động tuyên vận tại cấp thôn chủ yếu thông qua công tác tuyên truyền miệng do các tuyên vận viên (thành viên của tổ tuyên vận), tuyên truyền viên của chính quyền (dân số, pháp luật, khuyến nông…), thành viên ban công tác mặt trận, các hội viên thuộc các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tuyên tuyền thông qua các hình thức: loa truyền thanh, văn hóa văn nghệ, trực quan… được tiến hành thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi theo định hướng, chỉ đạo, điều hành chung của tổ tuyên vận.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến rõ nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với 3 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, hoạt động của mô hình tuyên vận, đặc biệt là các thành viên tổ tuyên vận đã góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, hành động của nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí về đường giao thông, vệ sinh môi trường, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu.

Huyện ủy Bảo Yên xác định tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tại 3 xã như trong đề án; đồng thời, rà soát, lựa chọn 5 đơn vị xã là Xuân Hòa, Xuân Thượng, Thượng Hà, Điện Quan, Tân Tiến bảo đảm các yêu cầu của đề án, nhất là cán bộ phó trưởng ban tuyên vận và tham mưu cho Tỉnh ủy quyết định bổ sung thực hiện mô hình này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất