Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam: Hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng - Dấu ấn của nhiệm kỳ 2015-2020

VietinBank tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XII là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng nói chung và các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối nói riêng phải đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa mô hình tổ chức doanh nghiệp với đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước thực tế đó, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối” (Quy định số 69) nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các đảng ủy cấp trên cơ sở trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối DNTW.

Chủ trương hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69 là một chủ trương mới, mang tính đột phá về công tác tổ chức - cán bộ của Đảng bộ VietinBank. Triển khai hợp nhất thành công đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, đồng thời là sự chuẩn bị trước một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác động mạnh mẽ và thay đổi tích cực đối với công tác quản trị doanh nghiệp

Quy định số 69 đã xác định toàn diện, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng đối với mọi mặt hoạt động trọng yếu của doanh nghiệp. Triển khai Quy định số 69 đã tạo ra động lực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy VietinBank theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; rút ngắn thời gian ra quyết định. Việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với từng mặt công tác giúp Đảng ủy lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các mặt hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm cho Đảng ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của VietinBank.

VietinBank tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảng cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Quy định số 69 giúp tăng cường tính pháp lý và chuẩn hóa hoạt động của Đảng ủy. Mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành được xác định, tách bạch rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm giữa công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành. Bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ xuyên suốt và bền vững. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác quản trị được tăng cường với quy định nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy, người đứng đầu doanh nghiệp và sắp xếp bộ máy cơ cấu quản trị, lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp là thành viên cấp ủy.

Việc sắp xếp, bố trí nhân sự thủ trưởng cơ quan hợp nhất gắn với công tác chuyên môn sâu, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường cá nhân hóa trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hợp nhất. Bảo đảm giao quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm theo nguyên tắc: một cơ quan, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu. Ngoài ra, việc bố trí nhân sự được thực hiện đồng thời với công tác rà soát, kiện toàn, bổ sung BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị trước một bước về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi hoàn thành các quy trình kiện toàn nhân sự và quyết định hợp nhất, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH đồng thời là thủ trưởng các cơ quan hợp nhất, là cán bộ quản lý cấp cao của VietinBank (thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành kiêm Giám đốc các khối nghiệp vụ) nắm giữ các vị trí chủ chốt, trọng yếu, có trình độ chuyên môn, quản trị, điều hành, thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác; là nhân tố thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, tạo ra các giá trị mới của hệ thống.

Việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và cơ quan chuyên môn tạo cơ sở sắp xếp đồng bộ tổ chức bộ máy của Đảng và chính quyền. Thông qua tiến hành sắp xếp, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tham mưu được tinh gọn, rút giảm đầu mối, tầng nấc trung gian, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Các quy trình nghiệp vụ được giảm tải, chuyên môn hóa; đồng bộ công tác tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền, tránh chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác đảng và công tác chuyên môn trở thành “hai trong một”, công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tổ chức - cán bộ; kiểm tra, giám sát; thi đua, khen thưởng... được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tăng năng suất lao động, thúc đẩy việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực; tối ưu hóa việc sử dụng thời gian, lao động, chi phí, công nghệ cho hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Kết quả tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VietinBank

Việc hợp nhất đã bảo đảm cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các cơ quan chuyên môn; cơ bản đạt mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu; tạo động lực phát triển và hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. 

Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch trên cơ sở tuân thủ phân cấp quản lý cán bộ và siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo định hướng của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao và chú trọng, gắn chặt với thực hiện các khâu công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ không còn khoảng trống, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng uỷ trong công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra sau hợp nhất có những đổi mới quan trọng, thực chất. Chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng được nâng cao trên cơ sở tăng cường nắm bắt và kiểm soát thông tin; gắn chặt với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Tăng cường và mở rộng hệ thống quản trị, phòng ngừa rủi ro và phát hiện, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền được tăng cường gắn với công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, quản lý và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Sau hợp nhất, việc triển khai giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thực chất hơn; các phong trào thi đua và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được triển khai chủ động sâu rộng hơn. Đặc biệt chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị.

Đảng ủy VietinBank xác định việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Việc bố trí cán bộ sau khi hợp nhất bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện công tác đảng và công tác chuyên môn. Lựa chọn thêm nhiều cán bộ chuyên môn bổ sung làm công tác đảng; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách công tác đảng có cơ hội nắm bắt rất sâu công tác chuyên môn; qua đó gia tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy, đặc biệt bộ phận làm công tác tổ chức nhân sự và kiểm tra, giám sát.

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Quy định số 69 nói chung và thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nói riêng là cơ sở để Đảng ủy VietinBank tiếp tục lãnh đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng - chính quyền bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng để phát triển bứt phá, thực hiện thành công chiến lược xây dựng VietinBank giai đoạn 10 năm 2021 - 2030.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất