Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang


Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng các lãnh đạo Bộ Nội vụ, Quân khu 9, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, An Giang, Thành ủy Cần Thơ; nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; nguyên bí thư, phó bí thư, ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh với tinh thần cách mạng tiến công, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có trách nhiệm tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Đó là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm khách quan; đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện của BCH Trung ương khóa XII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhất là đại hội có nhiệm vụ sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về đạo đức và năng lực, có uy tín trong Đảng; có tầm nhìn, khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh để tham gia đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả to lớn trên nhiều lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, bất cập cần khắc phục; đồng thời, nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ tới như sau: Một là, giữ gìn, củng cố, chăm lo, dày công vun đắp nhiều hơn nữa cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, truyền thống, văn hoá, cốt cách tốt đẹp của vùng đất và con người Hậu Giang “gan dạ anh hùng, như rừng đước mạnh, như rừng chàm thơm”, sớm đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Hai là, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tích cực chống suy thoái, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác sự nghiệp xây dựng và phát triển Hậu Giang vững mạnh toàn diện. Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng; cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những mâu thuẫn, thách thức, hạn chế, yếu kém của địa phương trong mối tương quan trong nước và quốc tế để từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, chiến lược, quy hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong nhiệm kỳ 2020-2025, giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Bốn là, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng hào hùng của các lớp tiền bối, các lớp đàn anh đi trước, niềm tự hào về quê hương đất nước, các giá trị văn hoá tốt đẹp bao đời nay trên vùng đất Hậu Giang. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội; tập trung sức mạnh của toàn hệ thống chính trị để chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc. Năm là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường bình an, lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân ở mọi nơi, mọi lúc trong tỉnh. Nắm chắc tình hình, nhất là những bức xúc tại cơ sở để giải quyết có hiệu quả ngay từ khi mới manh nha, nhen nhóm. Sáu là, phải có quyết tâm chính trị cao; nỗ lực lớn; hành động quyết liệt, hiệu quả; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí; đồng thời, chấp hành nghiêm và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, các địa phương trong cả nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục đoàn kết một lòng, thúc đẩy khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa Hậu Giang phát triển bền vững, đột phá trong thời gian tới, để cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc nhiều hơn nữa; góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất