Đại hội cấp trên cơ sở ở Đồng Tháp - Một số kết quả nổi bật

Hầu hết đại hội diễn ra trong 2,5 ngày. Kết quả, tổng số cấp uỷ viên được các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu là 542 đồng chí, trong đó: tái cử: 407 đồng chí (chiếm 75,09%); tham gia lần đầu: 135 đồng chí (chiếm 24,91%); cấp uỷ viên là nữ: 89 đồng chí (chiếm 16,42%); dưới 40 tuổi: 68 đồng chí (chiếm 12,55%).

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và các văn bản của Trung ương, đề ra chương trình, kế hoạch, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp có lộ trình rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ. Các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hoá Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh và Hướng dẫn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ để chỉ đạo, triển khai, quán triệt trong đảng bộ mình; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở để tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Các cấp uỷ quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Cấp uỷ các cấp tập trung củng cố những cơ sở yếu kém, kiểm tra, thẩm tra, xác minh, kết luận cán bộ có đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những trường hợp có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị trước khi tiến hành đại hội. Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp với ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cấp uỷ thực hiện chặt chẽ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh.

Công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các văn kiện được thực hiện công phu, chặt chẽ, khoa học. Nhiều cấp uỷ tổ chức lấy ý kiến đóng góp bằng hình thức thích hợp, hiệu quả, như: Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo văn kiện; phát thanh nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện đại hội trên sóng phát thanh của đài truyền thanh huyện; công bố trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảng viên, tổ thẩm định, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là tổ chức lấy ý kiến của các "Tổ Nhân dân tự quản", "Hội quán". Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu các cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 11966-CV/BTCTW ngày 16-7-2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ và số lượng theo đúng quy định. Chọn 1 đảng bộ cấp huyện tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở (Đảng bộ huyện Châu Thành) và 2 đảng bộ cấp huyện thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ (Đảng bộ huyện Châu Thành và Đảng bộ TP. Cao Lãnh), qua đó kịp thời rút kinh nghiệm để các cấp uỷ thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, các ban thường vụ cấp uỷ quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, nhất là việc quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội Đảng. Xác định đây là cuộc sinh hoạt chính trị toàn dân; nhiều đảng bộ chú trọng lãnh đạo phát động các phong trào hoạt động thiết thực chào mừng đại hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Trang trí khánh tiết đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí sôi nổi trong Đảng bộ và Nhân dân.

Về tổ chức thảo luận các văn kiện, các tiểu ban, tổ giúp việc đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện và gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại đại hội. Các đại biểu đều thể hiện vai trò, trách nhiệm cao trong nghiên cứu các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và của cấp mình, tham gia đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp ở các lĩnh vực sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tạo không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp uỷ chưa nghiên cứu sâu Chỉ thị, Quy định, các hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, nhất là nắm bắt những điểm mới chưa kịp thời, dẫn đến lúng túng khi xảy ra tình huống mới phát sinh trong điều hành đại hội. Một số ý kiến góp ý văn kiện còn dàn trải, đa phần tập trung phản ánh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, ít ý kiến góp ý dự thảo chương trình hành động của cấp uỷ. Ý kiến đóng góp văn kiện tại đại hội còn ít, nhiều nơi không có ý kiến. Nội dung tham luận một số nơi còn hình thức, chưa tạo được không khí sôi nổi trong đại hội. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh chưa nhiều.
 
Nguyên nhân là do một số nơi chưa thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, còn chủ quan, không kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là những nơi tình hình nội bộ chưa có sự đoàn kết, nhất trí cao; còn chủ quan, lúng túng trong công tác nhân sự. Một số đại biểu dự đại hội chưa tích cực nghiên cứu và phát huy hết khả năng, trí tuệ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội của cấp mình và cấp trên.
  
Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thực hiện chu đáo, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng công phu, đánh giá đúng tình hình; đề ra các mục tiêu, giải pháp có tính khả thi, bám sát quan điểm, định hướng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và thực tiễn của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị, đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Công tác chuẩn bị nhân sự triển khai thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Trung ương.
 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại buổi làm việc và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp sớm hoàn chỉnh các văn bản để kịp thời trình Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể: Đối với dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, sẽ xem xét chủ đề, kết cấu cho phù hợp; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị đưa vào dự thảo Nghị quyết... Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, tiếp tục hoàn chỉnh đánh giá đúng thực chất về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương… Đối với phương án nhân sự của cấp uỷ, tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác chuẩn bị nhân sự, số lượng ủy viên BCH, Ban Thường vụ và về tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử. Đồng thời, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo thời gian quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất