Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; góp phần vào thành tựu chung của cả nước, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, bất cập cần khắc phục; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới:

Một là, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; biến khó khăn, thách thức thành hành động cụ thể để vươn lên; phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là quan trọng, đột phá; phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, thống nhất, vững vàng như núi Mẫu Sơn, thủy chung như nàng Tô Thị, trường tồn như sông Kỳ Cùng.

Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tích cực chống suy thoái, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương, các đồng chí cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong mọi mặt công tác, tu dưỡng và rèn luyện.

Ba là, tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những khó khăn, thách thức, hạn chế, bất cập của địa phương trong mối tương quan của vùng và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, chiến lược, quy hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong nhiệm kỳ 2020-2025, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bốn là, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của các lớp tiền bối, các lớp đàn anh đi trước; giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Năm là, giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chủ động xây dựng Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước nhưng phải bằng biện pháp hòa bình.

Sáu là, chấp hành nghiêm túc và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước để phát triển Lạng Sơn nhanh, bền vững.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết rồi nhưng phải đoàn kết hơn nữa; đã cố gắng rồi nhưng phải cố gắng hơn nữa; đã có quyết tâm chính trị cao rồi nhưng phải cao hơn nữa; đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi nhưng tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa; đã hành động quyết liệt rồi nhưng phải quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; đã thành công rồi nhưng phải thành công nhiều hơn nữa để mang đến cho cuộc sống của người dân đã từng bước ấm no, hạnh phúc rồi nhưng phải ấm no, hạnh phúc, đầy đủ nhiều hơn nữa; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất