Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2024

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về cách thức, phương pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng: Tỉnh ủy cũng phải ra sức chăm sóc đến cơ sở đảng, phải củng cố chi bộ cho thật tốt. Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt.

Tiếp theo, chuyên mục gửi đến bạn đọc bài viết “Tự phê bình và phê bình trong Đảng: Theo dòng lịch sử” của TS. Đỗ Khánh Chi (Trường Đại học PHENIKAA). Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, quy luật phát triển của Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn tình trạng đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đây là việc có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định. “Giải pháp từ thực tiễn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” của tác giả Huy Nam là bài viết tiếp theo trong chuyên mục này. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường củng cố, xây dựng TCCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và các nghị quyết của Trung ương, việc xây dựng TCCSĐ vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được các cấp ủy xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được triển khai bằng nhiều giải pháp và các làm sáng tạo.  

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài viết “Để đảng viên sinh hoạt “2 chiều” đi vào nền nếp” của tác giả Nguyễn Quang Du. Để phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 thay thế Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ  mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (tạm gọi là đảng viên sinh hoạt “2 chiều”). Thực hiện tốt Quy định này không chỉ giúp công tác quản lý đảng viên được chặt chẽ mà còn tạo bước chuyển biến về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, hạn chế tình trạng quan liêu, xa rời nhân dân của đảng viên.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Đắk Lắk xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” của tác giả Nguyễn Thượng Hải (ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk). Xác định TCCSĐ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk coi trọng và xác định xây dựng TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

“Trà Vinh xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ” của tác giả Đinh Dương cũng là bài viết khép lại chuyên mục gửi đến bạn đọc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ của tỉnh Trà Vinh tiếp tục được chú trọng. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; gắn kết chặt chẽ công tác cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này đăng kỳ 2 “Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam: Một số giải pháp” trong loạt bài 2 kỳ “Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam” của TS. Trần Thị Minh - TS. Lê Việt Trung (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Để hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, kỳ 2 của bài viết đã đưa ra 4 giải pháp đồng bộ để bảo đảm sự thống nhất, liên thông giữa các thành viên và trong cả hệ thống; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, giảm khâu trung gian của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nước ta.

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài 1 “Đi tìm nguyên nhân của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên” trong loạt bài dài 2 kỳ “Vấn đề cán bộ dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh” của nhóm tác giả PGS. Trần Đình Huỳnh, Nghiên cứu viên cao cấp và ThS. Ninh Thị Hồng Hạnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, công tác đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thu được nhiều kết quả rõ nét. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao. Tuy vậy, hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, đảng viên ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp. Bài viết đã đi tìm nguyên nhân của tình trạng này, từ đó đề xuất những giải pháp để góp phần giải quyết căn bản vấn đề cán bộ hiện nay bởi “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém…”.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Về mô hình tổ chức của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” của tác giả Kiều Cao Chung (Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết đi từ hiện trạng mô hình tổ chức của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ thực tiễn hoạt động của các tổ chức này, từ đó đưa ra 3 đề xuất nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, giúp các tổ chức hoạt động ngày một tốt hơn đúng với chức năng, nhiệm vụ.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số này đăng bài viết “Thủ đô kháng chiến” vẫn đậm đà lòng son của tác giả Vũ Văn Quế (Trường Đại học Tài chính - Marketing). Tự hào là quê hương “Thủ đô kháng chiến”, trong hành trình đi tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) luôn trọn niềm tin theo Đảng; vận dụng sáng tạo về bài học sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nỗ lực đổi mới, quyết tâm, đạt nhiều thành tựu trên chặng đường dựng xây, kiến thiết để có một Sơn Dương giàu đẹp.

Trang TP. Hồ Chí Minh kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Cần đổi mới công tác hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ trong thực hiện các nghị quyết về phát triển TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Thiên Linh. TP. Hồ Chí Minh là địa phương có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, chiếm hơn 30% tổng dân số. Để phát huy nguồn nhân lực trẻ đạt hiệu quả cao, những năm qua Thành phố luôn chủ động trong công tác phát hiện, đào tạo, hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới, công tác hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ cần được đổi mới để phát huy nguồn nhân lực trẻ một cách bền vững.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này đăng bài viết “Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang trong thời kỳ mới” của TS. Trần Thúy Hoàn - TS. Bùi Văn Huấn (Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang). Để nhận thức đúng và quyết tâm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ mới, Tỉnh ủy Bắc Giang xác định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang thời gian tới.

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2024), tạp chí kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Có một người con gái Việt Nam như thế!” của tác giả Nguyễn Đức Tuấn, viết về tấm gương người con gái Quảng Nam kiên cường, bất khuất, đi đầu diệt Mỹ, biểu tượng trung dũng, sắt son của người phụ nữ Việt Nam, trở thành nguyên mẫu và nguồn cảm hứng của thơ ca cách mạng Việt Nam… Đó là chị Trần Thị Lý.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này đăng bài viết “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan từ góc nhìn của người làm nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Dưới góc nhìn của người trong nghề đầy kinh nghiệm, tác giả đi từ thực tiễn sinh động, phân tích thấu đáo, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan phù hợp với thực tiễn nói chung và thực tiễn xây dựng Đảng nói riêng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài viết “Chủ động, quyết tâm tham mưu trúng, hiệu quả” của tác giả Mai Anh luận bàn về việc ngày 21-2-2024 vừa qua, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này đăng bài viết “Không có niềm vui nào lớn hơn khi làm được việc tốt cho dân…” của tác giả Nguyễn Chiến. Đó là tâm sự chân thành của đồng chí Y Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, một người đảng viên người dân tộc Giẻ Triêng, luôn có ý thức vươn lên, phấn đấu, cống hiến để góp phần giúp bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng biên giới Bắc Tây Nguyên đổi đời, ấm no, hạnh phúc.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Khoảng cách quyền lực” của nhà văn Ma Văn Kháng. Vẫn cách viết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nhiều hàm ẩn của nhà văn, từ câu chuyện trong giao tiếp của ngành hàng không, giữa cơ trưởng và cơ phó luôn có một khoảng cách quyền lực, cơ phó không dám có ý kiến phản biện lại một số quyết định của cơ trưởng khi đang bay, dẫn đến những sai lầm chết người, tác giả dẫn dụ tới khoảng cách quyền lực giữa lãnh đạo và nhân viên trong hệ thống chính trị nước ta. Từ đó, nhà văn rút ra một số nhận xét để tốt hơn cho công việc chung.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi đến bạn đọc hai thông tin: “Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương” (PV.); “Phiên họp thứ nhất Tổ giúp việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025)” (PV.)

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Kinh nghiệm các nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc trong môi trường quốc tế” của PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu đối với mỗi quốc gia để theo đuổi mục tiêu phát triển thịnh vượng, phù hợp với quá trình toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, nhân tố con người, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị đóng vai trò quyết định trong việc mở rộng quan hệ quốc tế của từng quốc gia. Nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức làm việc trong môi trường quốc tế, đây là những gợi ý cho Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc số này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2024, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất