Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2023

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tổ chức đảng, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về tổ chức đảng: Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy. Trên chi ủy thì có huyện ủy, tỉnh ủy, khu ủy lên đến Trung ương. Toàn thể đảng viên, toàn thể các cấp, tổ chức thống nhất lại theo một nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc ấy tức là dân chủ tập trung.

Tiếp theo là bài viết “Nâng cao chất lượng đảng viên: Giải pháp từ thực tiễn” của tác giả Phan Nam. Để xây dựng, củng cố TCCSĐ phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên - yêu cầu cấp thiết trong mọi giai đoạn cách mạng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả.

Bài viết “Công tác phát triển đảng viên - Những điểm sáng” của tác giả Bảo Khánh đã từ thực tiễn những nơi làm tốt để giải bài toán tạo nguồn trong công tác phát triển đảng viên - một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Tiếp theo nữa là bài viết “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh từ thực tiễn Quảng Ninh” của tác giả Phạm Giang. Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là củng cố hệ thống TCCSĐ của Quảng Ninh được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Hưng Yên rà soát, sàng lọc đảng viên” của tác giả Mai Anh. Rà soát, sàng lọc là một trong những giải pháp để góp phần  làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài viết “Điểm nổi bật trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh ở Hà Tĩnh” của tác giả Võ Hồng Hải (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh) cho thấy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là những giải pháp để nâng cao chất lượng TCCSĐ.

Trong chuyên mục còn có bài viết “Quy định về những điều đảng viên không được làm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân hiện nay” của GS, TS. Hà Trọng Thà (Trường Đại học An ninh nhân dân). Qua thực tiễn công tác, Công an nhân dân với vai trò là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 quy định về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011) có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và xây dựng Đảng trong Công an nhân dân nói riêng hiện nay.

Bài viết “Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” của tác giả Đinh Dương là những kinh nghiệm của tỉnh trong việc triển khai nhiều kế hoạch, đề án, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng bảo đảm số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phần cuối chuyên mục là bài viết “Đưa cán bộ trẻ về huyện, xã ở Hải Phòng: “Luồng gió mới” trong công tác cán bộ” của tác giả Ngô Khiêm. Để trao cơ hội, niềm tin tới lớp trẻ với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có nguyện vọng, năng lực, đạo đức và nhiệt huyết, luôn tận tâm cống hiến, BTV Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Kết luận số 09-KL/TU ngày 4-3-2021 “Về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025”. Đây là cơ sở quan trọng để các quận ủy, huyện ủy triển khai thực hiện, tạo “luồng gió mới” trong công tác cán bộ ở Thành phố cảng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này gửi đến bạn đọc Kỳ 1 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước” trong loạt bài 2 kỳ “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị” của PGS. Trần Đình Huỳnh, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng bàn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện mới.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Giữ vững niềm tin cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch” của TS. Bùi Đức Anh (Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Biên phòng). Sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời vinh quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện sinh động bằng thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam lúc Người sinh thời mà còn được minh chứng bằng giá trị tư tưởng thể hiện sự trù tính của Người cho cách mạng Việt Nam hiện nay. Trong đó, tư tưởng về giữ vững niềm tin cách mạng vẫn còn vẹn nguyên giá trị thực tiễn sâu sắc đối với công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc và phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chuyên mục còn gửi đến bạn đọc bài viết “Ngăn chặn hiện tượng từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ” của tác giả Đậu Văn Côi (Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương). Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ tư (khóa XII) đặt mục tiêu cốt tử là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ chuyển từ tham nhũng kinh tế sang tham nhũng chính trị. Vì thế, bài viết đã đưa ra nhiều giải pháp để kịp thời phòng, chống, đẩy lùi nguy cơ này trong thực tiễn.

Trang TP. Hồ Chí Minh kỳ này có bài viết “TP. Hồ Chí Minh: 6 kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” của tác giả Đinh Thành. Trước yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã thường xuyên chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này đăng bài viết “Chung tay vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào truyền mãi đến mai sau” của tác giả Khánh Hòa. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, tắm chung dòng nước Mê Kông, hai dân tộc Việt Nam - Lào thủy chung, son sắt, kề vai sát cánh bên nhau trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum hôm nay được thừa hưởng thành quả của mối quan hệ tốt đẹp này, không ngừng vun đắp, truyền mãi đến các thế hệ mai sau.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này có bài viết “Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên: Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” của tác giả Trọng Nghĩa. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên nở rộ nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ mang quân hàm xanh tận tụy, trách nhiệm, xả thân vì Nhân dân, luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi khi chính quyền và người dân cần.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này gửi đến bạn đọc bài viết “Tiến bộ của phụ nữ dưới góc nhìn của người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, tác giả đã bàn thêm một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ trong phát triển đất nước đạt hiệu quả hơn nữa.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này là bài viết “Sức nặng của lá phiếu” của tác giả Đỗ Anh bình luận chung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị khi Quy định số 96-QĐ/TW vừa ban hành ngày 2-2-2023.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này có bài viết “Nữ trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ giàu nghị lực, nhiệt huyết trên vùng cao Trà Bồng” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa. Từ một cô giáo dạy Văn, 29 tuổi trở thành Bí thư Huyện đoàn, tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 32 tuổi tham gia BTV Huyện ủy, 33 tuổi trở thành đại biểu Quốc hội, đó là đồng chí Hồ Thị Vân, dân tộc Kor, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này đăng bài viết “Người chê ta đúng là thầy ta!” của nhà văn Ma Văn Kháng. Nhà văn rất thâm thúy khi đi từ kết quả của một cuộc thi báo chí để bàn tới tác dụng của phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ hiện nay. Bởi phê bình hiện đang bị biến tướng, sai lệch hẳn ý nghĩa chân chính của nó là vũ khí để chống lại cái xấu, là quy luật của tiến hóa, là phương thuốc trị bệnh cứu người, thể hiện tình đồng chí yêu thương giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi tới bạn đọc những thông tin: “Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng” (P.V); “Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển” (P.V); “Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương họp phiên thứ nhất” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Kinh nghiệm từ chuyển đổi số của Nhật Bản” của tác giả Đăng Khoa. Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề phát triển hàng đầu đối với quốc gia, Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số để xây dựng xã hội số qua hàng loạt sáng kiến như xây dựng “Xã hội 5.0”, “Vườn kỹ thuật số quốc gia”, sử dụng thẻ My Number…, lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi công dân khi họ có thể đa dạng lựa chọn các dịch vụ kỹ thuật số phù hợp với nhu cầu.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất