Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2023

Mở đầu cuốn tạp chí là chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm với Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cơ chế, chính sách cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về chính sách cán bộ, thế nào là chính sách cán bộ và chính sách đó gồm những gì, làm thế nào để bảo đảm chính sách cho cán bộ: Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Đảng không lo riêng cho một đồng chí nào hết. Đảng lo việc cho cả nước. Đó là chính sách cán bộ.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Để chính sách thu hút nhân tài thực sự giữ được người tài” của tác giả Ngọc Anh. Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng xác định là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Theo đó, nhân tài là nguồn lực đặc biệt, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thời gian qua, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã xây dựng, triển khai nhiều chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đạt nhiều kết quả tích cực.

“Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, đoàn thể hiện nay” là bài viết tiếp theo trong chuyên mục. Tác giả Yến Thủy đã nhìn lại công tác tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới.

Cũng chủ đề “về cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo, bổ sung cán bộ cho Đảng; thu hút và khuyến khích cán bộ làm việc trong các cơ quan, lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu”, bài viết “Công tác cán bộ trẻ nhìn từ thực tiễn các tỉnh” của tác giả Diệp Chi đã đi từ thực tiễn các tỉnh, thành phố với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về nội dung này.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Yên Bái đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ” của tác giả Thảo Nguyên. Xác định tuyển chọn cán bộ là khâu quan trọng, góp phần quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ, như nhiều tỉnh, thành phố khác, Yên Bái đã xây dựng Đề án số 11- ĐA/TU ngày 8-8-2018 “về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lú đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và đã đạt nhiều kết quả từ việc thực hiện Đề án.

“Đắk Lắk nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số” của tác giả Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk là bài viết tiếp theo trong chuyên mục. Nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35,7%. Nâng cao chất lượng cán bộ người dân tộc thiểu số được Đảng bộ tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở TP. Cần Thơ” của tác giả Đinh Thành. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP. Càn Thơ đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Để góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong thời kỳ mới, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng tại các cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này tiếp tục gửi đến bạn đọc Kỳ 3 “Văn hóa lãnh đạo, quản lý từ những lời dạy của V.I.Lê-nin” trong loạt bài “Văn hóa và một số vấn đề về xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình hiện nay” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Với cương vị là người đứng đầu cơ quan lãnh đạo, quản lý cao nhất của Đảng và Nhà nước Xô-viết, qua những năm tháng khó khăn, V.I.Lê-nin đã tổng kết, tìm ra nguyên nhân và chỉ ra những vấn đề cơ bản về văn hóa lãnh đạo, quản lý. Những chỉ dẫn đó đến nay vẫn nguyên tính thời sự mà chúng ta cần nghiên cứu, bổ sung.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” làm phai nhạt lý tưởng cộng sản của thanh niên” của TS. Bùi Đức Anh (Học viện Biên phòng). Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” làm phai nhạt lý tưởng cộng sản của thanh niên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách của cách mạng Việt Nam. Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta cần vạch trần mưu đồ, thủ đoạn của chúng và đề xuất một số giải pháp cơ bản để phòng, chống.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và thực hành dân chủ XHCN” của tác giả Lê Truyền (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Các thế lực thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước ta đã và đang “phán” rằng ở Việt Nam do thực hiện chế độ một đảng duy nhất cầm quyền nên không có dân chủ, độc đoán, coi thường nhân dân, coi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ là tượng trưng, hình thức. Bài viết đã chỉ ra rằng, thực ra đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và thực hành dân chủ XHCN trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, độc đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này đăng bài viết “Giải pháp tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài” của tác giả Lê Thùy Trang (Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Ngoại giao). Hệ thống tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường, củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới yêu cầu “tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác”. Bài viết này đóng góp một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “5 kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Thành Sáng. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 31-Ctr/TU ngày 13-3-2008 của BTV Thành ủy về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã trưởng thành nhanh nhiều mặt, khẳng định vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Trong đó, Thành phố đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, triển khai nhiều giải pháp, chính sách phù hợp, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ yên tâm phấn đấu, cống hiến.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này đăng bài viết “Để có một thành phố cao nguyên xanh” của ThS. Trịnh Duy Thuân (Uỷ viên BTV, Bí thư Thành ủy Pleiku). Trong hành trình phát triển, Đảng bộ TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phát huy truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp, giành được những thành tựu mới trên nhiều lĩnh vực. Dấu ấn trong đổi mới là ở phong cách lãnh đạo, tinh thần quyết tâm, sáng tạo, lựa chọn chính xác những mục tiêu trọng điểm, những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Pleiku phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Vĩnh Phúc luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ” của tác giả Tuấn Minh. Là địa phương vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần về thăm, năm 1963 trước hơn 16.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân, Người căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh, lời căn dặn của Bác trong những lần về thăm luôn là điểm tựa, nguồn cổ vũ, động viên để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ra sức thi đua, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phồn vinh, giàu đẹp.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có đăng bài viết “Chính sách tạo nguồn và trọng dụng người giỏi ở cấp tỉnh” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Từ thực tiễn công tác nhiều năm trong nghề, tác giả đã thể hiện góc nhìn của người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng về tham mưu hoạch định, thực thi chính sách tạo nguồn và trọng dụng người tài theo hướng quan tâm đến từng người và từng nhóm người giỏi ở tất cả các lĩnh vực công vụ tại địa phương.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này đăng bài viết “Cội nguồn sức mạnh” của tác giả Trần Lê Việt. Từ việc nhìn lại 20 năm sau khi cả nước thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh, tác giả đã luận bàn và khẳng định quan điểm của Đảng “đại đoàn kết toàn dân tộc” là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này gửi đến bạn đọc bài viết “Phần thưởng cao quý nhất là nghĩa tình đồng đội” của tác giả Mai Anh viết về tấm gương thương binh hạng 4/4 - Đại tá, PGS,TS. Hà Huy Thông, sinh năm 1946, hiện là Bí thư Chi bộ tổ dân phố, đại biểu HĐND phường, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn quận Cầu Giấy, người lính Trường Sơn năm xưa luôn nhiệt huyết, tận tụy, gương mẫu với tâm nguyện đóng góp phần nhỏ bé của mình làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu Đảng.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này đăng bài viết “Cái quý giá nhất là cuộc sống và danh dự” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ những câu văn trích trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Xô-viết Ni-cô-lai Ô-xtrốp-xky mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến trong bài phát biểu ngày 2-2-2023 nhân dịp đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nhà văn đã dẫn dụ để khẳng định rằng cuộc sống biến đổi, vật đổi sao rời, những tín niệm về lẽ sống trọng danh dự luôn là những giá trị thiêng liêng sẽ mãi mãi được tôn thờ. Một khi không biết quý trọng cuộc sống và danh dự thì giàu sang làm gì, quyền cao, chức trọng làm gì, vì dù sau rốt, tất cả cũng chỉ còn lại là những ô danh để người đời mai mỉa!.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc các thông tin: “Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023” (P.V); “Hội thảo về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này tiếp tục gửi đến bạn đọc bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng công chức của Vương quốc Anh và kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Huy Minh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cũng như các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở các quốc gia. Có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Bài viết này tổng hợp kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức của Vương quốc Anh, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Việt Nam.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm.

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất