Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2023

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chỉnh đốn Đảng giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về tầm quan trọng cũng như cách thức tiến hành chỉnh đốn Đảng: Chỉnh Đảng là việc chính mà chúng ta phải làm ngay. Chỉnh Đảng phải  làm từng bước, phải có trọng tâm

Bài viết “Một số điểm mới về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, tác giả Trương Thủy đã kịp thời tổng hợp chi tiết những điểm mới trong Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị “về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”, phục vụ cho việc kiểm điểm và đánh giá cuối năm 2023 của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên.

Chuyên mục cũng gửi đến độc giả bài viết “Đổi mới tổ chức và hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” của tác giả Bá Thắng. Sau 5 năm thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, BTV các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nội dung trong Quy định. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy vẫn gặp một số vướng mắc, khó khăn cần tiếp tục  tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng.

Tiếp theo là bài viết “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế cán bộ công đoàn” của tác giả Phan Nam. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh chính là góp phần giữ vững và phát huy vai trò giai cấp công nhân của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với đông đảo quần chúng lao động. Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế cán bộ công đoàn.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Đổi mới tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng và thực hiện quy chế của cấp ủy cơ sở từ thực tiễn Thái Bình” của tác giả Hồng Văn. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế, quan tâm chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng và thực hiện quy chế của cấp ủy cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, từ thực tiễn tỉnh Thái Bình, bài viết đã đưa ra 5 giải pháp để khắc phục những hạn chế, vướng mắc.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Huyện Tư Nghĩa sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng cán bộ” của tác giả Nguyễn Tấn Lực. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cảu hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đón nhận, triển khai với quyết tâm chính trị cao, đặt trong tổng thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài viết “Thực hiện vai trò “kép” của đảng viên” của TS. Nguyễn Quang Du (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, Đảng ta luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò người lãnh đạo và tính tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ đảng viên. Đây là nhân tố cơ bản nhất quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ngày nay, trong tình hình mới, Đảng ta càng có ý thức sâu sắc giáo dục, rèn luyện để không ngừng nâng cao vai trò người lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên đồng thời là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở của cán bộ lãnh đạo, quản lý” của tác giả Diệp Chi. Tác phong công tác sâu sát cơ sở của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín của bản thân cán bộ và tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, phong cách của cán bộ cấp dưới và lợi ích của quần chúng. Vì thế, xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở của cán bộ lãnh đạo, quản lý là vấn đề vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này gửi đến bạn đọc bài viết “Kết nạp đảng viên: Thà ít mà tốt” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Đảng ta rất coi trọng công tác phát triển đảng viên, xem đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi đảng viên và TCCSĐ. Việc phát triển đảng viên được làm kỹ lưỡng như Điều lệ Đảng quy định. Tuy nhiên, trong công tác phát triển đảng viên, không ít đảng viên và TCCSĐ còn mắc những thiếu sót, khuyết điểm, cần phải khắc phục. Non sông, đất nước ta có được hưng thịnh hay không phần lớn quyết định ở lớp “măng non” kế cận, ở động cơ, lý tưởng, hoài bão của các thế hệ đảng viên.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Một số vấn đề về phòng, chống tội phạm có tổ chức lũng đoạn nhà nước” của TS. Đậu Văn Côi (Ban Kinh tế Trung ương). Tội phạm có tổ chức phát triển đến cấp độ lũng đoạn nhà nước gắn với tham nhũng, tiêu cực đang là một thách thức lớn đe dọa sự tồn vong của mọi thể chế chính trị. Bài viết này nghiên cứu về nguy cơ phát triển của tội phạm có tổ chức lũng đoạn nhà nước ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phòng, chống nguy cơ này trong tình hình mới.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này có bài viết “Kinh nghiệm củng cố chi bộ khu dân cư ở Bến Tre” của tác giả Đinh Thành. Góp phần thực  hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 11-1-2021, xây dựng Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 9-3-2021 về xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, phong trào ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã lan tỏa mạnh mẽ và trở thành phong trào “Đồng Khởi mới” trong xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu thực tiễn” của tác giả Trần Thị Linh. TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị (không thí điểm) và thực hiện mô hình thành phố trong thành phố (TP. Thủ Đức). Sau 3 năm triển khai thực hiện, tổ chức chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh đã mang lại những kết quả khả quan, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc khi đi vào thực tiễn, cần có giải pháp để Thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “3 giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu nhất trong công tác cán bộ” của tác giả Bảo Khánh. Đánh giá cán bộ được nhận định là bước tiền đề, có ý nghĩa quan trọng trong các khâu của công tác cán bộ. Tuy nhiên, nhiều nhiệm kỳ qua, đây vẫn là khâu yếu nhất bởi đánh giá cán bộ chính là đánh giá con người, dựa trên các tiêu chí rất khó định lượng. Thời gian qua, Trung ương và các địa phương đã nỗ lực tìm ra những giải pháp đột phá, khoa học để hóa giải những điểm “nghẽn”, những vướng mắc trong đánh giá cán bộ nhằm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý” trong đánh giá cán bộ.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Bảo vệ Tổ quốc từ trong lòng biển” của tác giả Hồng Linh. Trong lộ trình tiến thẳng lên chính quy, hiện đại của Quân chủng Hải quân, ngày 20-6-2011, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một đơn vị chiến đấu mới với trang bị vũ khí hiện đại, có tính đặc thù cao, khẳng định sự hiện diện của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong lòng Biển Đông rộng lớn. Từ đó đến nay, cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong lòng biển.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này có bài viết “Sự bận rộn của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong những ngày cuối năm” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Là người có nhiều năm trong nghề tổ chức nên tác giả càng dễ dàng cảm nhận được cái bận rộn khó tránh khỏi và cũng có thể được xem là có mức độ “căng” hơn tất cả các tháng khác cộng lại bởi cuối năm là thời điểm tổng kết hoạt động cả năm của cấp ủy các cấp. Từ đó, tác giả nêu kinh nghiệm cho cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp để có thể chủ động sắp xếp công vụ theo hướng không để “nước đến chân mới nhảy”. Nhiều công vụ có thể tiến hành từ sớm, từ xa, đó chính là tác phong làm việc khoa học hết sức hữu ích nhằm giảm bớt căng thẳng, “đầu tắt mặt tối” và tiết kiệm được thời gian để tập trung nghiên cứu, tham mưu sâu hơn cho cấp ủy về những vấn đề hệ trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ý kiến đảng viên số này là bài viết “Thẳng thắn và trách nhiệm” của tác giả Đỗ Anh bàn luận về việc tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, “tư lệnh” ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến kết Kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề và chất vấn đối với các lĩnh vực.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này đăng bài viết “Tiểu đoàn trưởng gương mẫu dẫn dắt xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” của tác giả Nguyễn Văn Chiến viết về Đại úy Lê Huy Hiền, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66 (Đoàn Plei Me), Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, một tấm gương khiêm tốn, giản dị nhưng đầy nhiệt huyết trong từng lời nói, việc làm. 

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này có bài viết “Người giàu nhanh là những ai?” của nhà văn Ma Văn Kháng. Vẫn từ cách viết nhiều ẩn dụ, hàm ý, nhà văn đi từ câu chuyện về nhiều tỷ phú trên thế giới, đến chuyện những tỷ phú của nước ta, từ đó đi tìm câu trả lời và lý giải vấn đề “người giàu nhanh gắn với quan niệm bất liêm” ở nước ta lúc này là những ai? Sau khi có câu trả lời, nhà văn tin tưởng rằng, cùng với văn hóa dân tộc, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc các thông tin: “Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng” (B.T); “Đồng chí Trương Thị Mai gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý từng tham gia bồi dưỡng tại Nhật Bản” (P.V); “Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài viết “Cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Nhật Bản” của nhóm tác giả Việt Trung - Trần Minh - Cao Chung nhân Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc số này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất