Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2022

Mở đầu cuốn tạp chí là Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về bố trí, sắp xếp cán bộ, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về bố trí, sắp xếp cán bộ: Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi công việc”.  

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm kỳ này, mở đầu Tạp chí đăng tải nội dung “Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV: Kỳ họp thời kỳ đất nước hậu đại dịch COVID-19” (P.V).

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Tư tưởng “Độc lập cho Tổ quốc và tự do cho đồng bào” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của hai tác giả Ngô Văn Thiện (Thành đoàn Hà Nội) và Huỳnh Văn Thông (Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2022).

Bài viết tiếp theo trong chuyên mục này là “Vẻ đẹp, bản chất và vai trò của báo chí cách mạng” của PGS. Trần Đình Huỳnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022). Tác giả đã đi từ những quan điểm về báo chí của các nhà kinh điển như C.Mác, Ph.Ăng-ghen, Hồ Chí Minh để nói về mối quan hệ, tác dụng đặc biệt to lớn của báo chí với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay của Đảng ta.

Cũng trong chuyên mục này, bài viết “Những kết quả nổi bật trong tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức” của tác giả Thanh Xuân đã rút ra những kết quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả nổi bật là biên chế giảm vượt chỉ tiêu, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở từng bước đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp theo là bài viết “Gia Lai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của tác giả Nguyễn Văn Chiến. Quán triệt quan điểm “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, Đảng bộ tỉnh Gia Lai với quyết tâm, cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Đắk Lắk đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế” của tác giả Thảo Nguyên. Triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; từng bước sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Bài viết “Quảng Ngãi sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của tác giả Lữ Ngọc Bình (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi) đã cho người đọc thấy được sự nhanh chóng, kịp thời của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị, giảm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp phó. Đến nay, cơ bản tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Kinh nghiệm giản chính, tinh cán ở Phú Yên” của tác giả Phan Nam. Với quyết tâm và đồng thuận cao, những kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Phú Yên thời gian qua đã thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện giản chính, tinh cán theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Cuối chuyên mục là bài viết “Kết quả, kinh nghiệm tinh gọn bộ máy ở Long An” của tác giả Đinh Dương. Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết tâm cao, sau hơn 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII), tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Long An từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, giảm số lượng cấp phó và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có bài viết “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức lãnh đạo” của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tỉnh ủy Đồng Nai luôn coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện. 8 bài học kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong đổi mới phương thức lãnh đạo sẽ giúp nhiều đảng bộ tỉnh, thành phố trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng, góp phần tích cực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này đăng bài cuối “Vận dụng tư tưởng V.I.Lê-nin và Hồ Chí Minh vào chống bệnh quan liêu, xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo” trong chùm bài hai kỳ “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của ThS. Nguyễn Thị Yến (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội). Tác giả đi từ việc phân tích những biểu hiện để nhận diện bệnh chống quan liêu của V.I.Lê-nin và Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu chống lại căn bệnh này trong giai đoạn hiện nay.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong xây dựng chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Hữu Nghĩa (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh). Tác giả đi từ vai trò, vị trí, cách làm của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những hạn chế và những giải pháp để mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ trong công tác giám sát, thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này đăng bài viết “Lào Cai đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống” của tác giả Bảo Yến. Để các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấm sâu vào đời sống xã hội, từ đó nâng cao nhận thức, chuyển hóa thành phong trào hành động cách mạng, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng công nghệ 4.0, mô hình “Tuyên vận”…

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này là bài viết “Thừa Thiên Huế lan tỏa các phong trào học và làm theo Bác” của tác giả Hải Âu. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn nỗ lực học và làm theo Bác mỗi ngày, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện góp phần xây dựng quê hương cố đô giàu đẹp, văn minh.

Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này gửi tới bạn đọc bài viết “Cán bộ tổ chức với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế cán bộ” của tác giả Hồng Văn, nguyên là Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, tác giả nhớ lại thời kỳ còn giữ chức phó ban tổ chức tỉnh ủy, đất nước bắt đầu chuyển từ cơ chế bao cấp sang thời kỳ đổi mới đầy những khó khăn. Những ví dụ thực tế về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế thời đó được tác giả kể lại trong bài cho bạn đọc thấy được công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ không phải là vấn đề đơn giản, đó là một nhiệm vụ nặng nề, phức tạp mà Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải trực tiếp gánh vác.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này là bài viết “Cánh tay nối dài” trong phòng, chống tham nhũng” của tác giả Ngô Khiêm bàn luận về nội dung quan trọng được quyết định tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, đó là việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Nhà báo Phạm Hoài Nam: “Tay săn giải” hết mình vì cộng đồng” của tác giả Triều Mây nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022). Trong bài tác giả viết về nhà báo Phạm Hoài Nam (Báo Sài Gòn Giải Phóng), một nhà báo giành tới hơn 40 giải thưởng báo chí các loại từ Trung ương đến địa phương, đồng thời anh cũng là một nhân vật tích cực hoạt động xã hội, có sức ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này đăng bài viết “Sức mạnh mềm - Quyền lực mềm” của nhà văn Ma Văn Kháng, cây bút quen thuộc với độc giả tạp chí Xây dựng Đảng. Nhà văn bàn đến một vấn đề lớn lao là uy tín, niềm tin, giá trị tinh thần của Đảng Cộng sản Việt Nam - sức mạnh mềm to lớn, là di sản tinh thần quý giá đã được hàng triệu đảng viên bồi đắp nên trong trường kỳ lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngoan cường, đầy gian khổ, hy sinh. Thừa hưởng giá trị sức mạnh mềm đó nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện các phẩm chất cộng sản cao đẹp qua hình ảnh của chính mình, từ đó lan tỏa ảnh hưởng, sức lôi cuốn đến nhân dân. Đó cũng chính là cách để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trang tin Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc các thông tin: “Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (P.V); “Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị” (P.V); “Tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài viết “Kinh nghiệm tinh giản biên chế ở một số nước” của tác giả Đăng Khoa. Bài viết giới thiệu với độc giả tạp chí kinh nghiệm tinh giản biên chế ở một số quốc gia như Cộng hòa Pháp, Xin-ga-po và Nhật Bản. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu kinh nghiệm thành công về tinh giản biên chế của nhiều quốc gia trên thế giới để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam là điều cần thiết và có ý nghĩa.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2022, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất