Quân chủng Hải quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh Hội nghị CTĐ, CTCT Quân chủng Hải quân năm 2018.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Bộ đội Hải quân “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó1. Lời huấn thị của Bác đã trở thành mục tiêu, phương châm, tư tưởng chỉ đạo hành động của Quân chủng Hải quân trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, coi đây là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng trong thời kỳ mới.

Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành, các tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm với các mô hình, cách làm cụ thể. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, các đơn vị tập trung lựa chọn, xác định nội dung, tiêu chí phù hợp; hướng việc làm theo vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Quá trình thực hiện luôn gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Mặc dù có nhiều thành phần, lực lượng khác nhau, các đơn vị hoạt động độc lập, phân tán trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và phải đối mặt với nhiều tình huống căng thẳng, phức tạp diễn ra trên biển, song các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, đảo đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Trong đó, chú trọng tăng cường các hình thức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn và phương pháp nêu gương; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, kể chuyện, xem phim bổ trợ; biên soạn tài liệu cẩm nang rút gọn bỏ túi để cấp phát cho bộ đội tự học và nghiên cứu; phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở để tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,… trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó khơi dậy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ niềm tự hào về Đảng và Bác Hồ kính yêu, về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân chủng, bồi đắp tình đồng chí, tình yêu biển, đảo, yêu tàu, đài, trạm, coi việc học tập và làm theo Bác là công việc tự giác, thường xuyên hằng ngày.

Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 chuẩn mực đạo đức chung trong Quân đội và 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã ban hành hệ thống chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Quân chủng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng cụ thể hóa các tiêu chí, chuẩn mực, sát với nhiệm vụ, chức trách được giao. Theo đó, hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện phương châm “học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”, từ năm 2016 đến nay, trong Đảng bộ và toàn Quân chủng đang đẩy mạnh thực hiện đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao”, xây dựng tổ chức đảng theo tiêu chí “4 tốt”; thực hiện “3 xây, 3 chống”. Thông qua đó, đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, với hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05. Tiêu biểu như: phong trào “Thi đua học tập làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại” ở Vùng 4, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 954; mô hình “Nghiên cứu viên trẻ, kỹ thuật viên trẻ tiêu biểu” ở Viện Kỹ thuật Hải quân; “Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa đặc thù tàu ngầm”, “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu” ở Lữ đoàn 189; “10 việc tốt” ở Viện Y học Hải quân; “Giảng đường 2 không, 3 nhất” ở Học viện Hải quân; “Chi đoàn 3 tiêu biểu” ở các tổ chức cơ sở đoàn, v.v. Tháng 4-2017, trong dịp tổ chức sơ kết và gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến ba năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” gắn với Chỉ thị 05, toàn Quân chủng đã có 350 cá nhân được khen thưởng và tôn vinh (trong đó có 5 cá nhân được khen thưởng và tôn vinh cấp toàn quân). Chính từ việc đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trên, đã góp phần quan trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân được xây dựng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào khả năng, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng và thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; gương mẫu, xung kích, sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng được giữ vững và tăng cường.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tích cực học tập, rèn luyện, tiếp nhận chuyển giao và nhanh chóng làm chủ các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết, kiên trì xử trí đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Cùng với đó, Quân chủng còn là đơn vị đi đầu và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là ở nơi biển xa, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Năm 2017, Quân chủng đã huy động hơn 140 phương tiện các loại cùng hơn 3.600 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện 134 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu được 141 người dân và 14 tàu cá bị nạn trên biển, giúp sửa chữa hàng chục phương tiện tàu, thuyền trên biển, v.v. Những việc làm thiết thực đó trực tiếp góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, nâng cao tiềm lực chính trị - tinh thần, củng cố và giữ vững “thế trận lòng dân” trên biển; làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tiếp tục được tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Từ kết quả trên, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và Quân chủng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức. Bộ đội Hải quân phấn đấu luôn là lực lượng mẫu mực trong học tập và làm theo Bác, xung kích đi đầu trong phòng, chống suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và bộ phận giúp việc các cấp, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm theo phương châm làm tốt từ trong cấp ủy ra toàn Đảng bộ, từ trên xuống dưới; cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo. Duy trì có chất lượng, hiệu quả sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và các tổ chức quần chúng về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với đặc điểm, tình hình, tính chất nhiệm vụ, lĩnh vực công tác và chức trách, nhiệm vụ cụ thể được giao; gắn kết quả học tập và làm theo Bác với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng gắn với tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”. Lấy kết quả việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyệt đối không được chủ quan, hình thức, chiếu lệ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới Quân chủng Hải quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất