Hiệu quả từ đề cao trách nhiệm nêu gương ở Lạng Giang (Bắc Giang)
Nhân dân xã Hương Lạc (Lạng Giang) làm đường giao thông.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị  về học, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 17-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạng Giang đã xây dựng Quy định số 374-QĐ/HU, ngày 21-2-2013 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 7 nội dung cụ thể: Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ. Trên cơ sở đó, Huyện ủy chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế nêu gương của chi bộ, cơ quan, đơn vị mình, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua quá trình triển khai thực hiện quy định nêu gương bước đầu đã đạt kết quả tích cực.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị đã gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nghiêm túc thực hiện quy định nêu gương đối với bản thân và đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương, khiêm tốn, giản dị, thực hành tiết kiệm, liêm chính, tác phong khoa học, sâu sát quần chúng. Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, 100% cá nhân lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiến hành tự kiểm điểm, nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa theo ba vấn đề cấp bách của Nghị quyết, nhất là tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 16 tập thể và  20 cá nhân; đảng uỷ cơ sở gợi ý kiểm điểm sâu đối với 76 tập thể và 92 cá nhân. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm túc 32 trường hợp có sai phạm trong thực hiện chế độ thương binh.

Các đồng chí cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân trong thực thi công vụ; luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nghiêm túc sự phân công, điều động của tổ chức; luôn đi đầu trong thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, khi gia đình cán bộ, đảng viên tổ chức việc cưới cho con đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo với thường trực cấp uỷ và chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo, mời số lượng khách dưới mức quy định; tổ chức ăn hỏi, lễ cưới gọn trong 1 ngày. Huyện ủy đã chỉ đạo điểm và nhân rộng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu tại xã Hương Lạc, Mỹ Thái, Tiên Lục, Tân Hưng. Theo đó, tại đám tang chỉ tổ chức ăn trong gia đình, không mời khách; nhạc tang không mở trước 5 giờ sáng và không quá 22 giờ đêm, các hủ tục lạc hậu đều bãi bỏ.

Hằng tháng, cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm túc việc về dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn. Các đồng chí cấp uỷ viên dự sinh hoạt với đơn vị được phân công theo quy chế làm việc của Ban Thường vụ Huyện uỷ; xây dựng chương trình làm việc với cấp dưới và đi thực tế cơ sở để nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó kịp thời chỉ đạo, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh lề lối, tác phong, kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”, một cửa điện tử liên thông từ huyện đến cơ sở; tổ chức tốt việc liên thông bộ phận một cửa điện tử của UBND huyện với bộ phận một cửa điện tử 23 xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân giải quyết thủ tục hành chính; đấu tranh với những biểu hiện quan liêu cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định nêu gương được coi trọng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy định nêu gương, đồng thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc và yêu cầu đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đăng ký việc để tập trung chỉ đạo giải quyết hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đăng ký 1 đếm 2 việc tập trung chỉ đạo giải quyết cụ thể hằng năm. Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy gương mẫu lựa chọn 2 vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết. Năm 2012: Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang đã đăng ký 2 việc: "Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tận tụy, trung thành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao"; "Cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật nâng cao hơn nữa chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các kỳ sinh hoạt chi, đảng bộ". Năm 2013: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vi phạm đất đai ở xã Mỹ Thái; tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng sản xuất nấm, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2014: tập trung huy động các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2014 xã Tân Dĩnh, Yên Mỹ cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện đạt kết quả kế hoạch dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2014-2016; trong đó, năm 2014 xây dựng được 2 cánh đồng cho thu nhập cao tại xã Tân Hưng và An Hà. Năm 2015: tập trung giải quyết dứt điểm các đối tượng người Lạng Giang tụ tập khiếu kiện đông người trước trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh; giải quyết vụ việc 12 ki ốt chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, góp phần ổn định xã hội; tập trung huy động các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 2 xã: Tân Hưng, An Hà đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2016: tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn qua địa bàn huyện Lạng Giang;  nắm chắc tình hình và chuẩn bị tốt các điều kiện, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ vào việc lựa chọn của cấp huyện, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đăng ký 620 việc tập trung giải quyết và xây dựng các giải pháp thực hiện (trong đó năm 2012 các cơ sở, đơn vị đã đăng ký 189 việc; năm 2013 có 134 việc; năm 2014 có 119 việc; năm 2015 có 82 việc; năm 2016 có 96 việc).

Kết quả triển khai thực hiện việc tập trung chỉ đạo giải quyết từ năm 2012 đến 2015 ở cấp huyện đạt 100% kế hoạch. Các cơ sở, đơn vị tập trung chỉ đạo cơ bản giải quyết xong các nội dung, phần việc đã đăng ký, tiêu biểu như: Tân Dĩnh, Yên Mỹ, An Hà, Tân Hưng; Công an, Quân sự; Chi bộ Văn phòng- Tổ chức Huyện uỷ, Văn phòng HĐND- UBND, Tuyên giáo-Kiểm tra, trường THPT Lạng Giang số 2, Phòng NNPTNT, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo...

Bài học rút ra ở Lạng Giang trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đề cao trách nhiệm nêu gương, học đi đôi với làm theo, làm theo bằng những việc cụ thể, thiết thực, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất