Đảng bộ Quân đội đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016, của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 8-7-2016, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, trong đó xác định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ quân đội với Bác Hồ kính yêu.

Sau gần một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tổ chức tốt việc học tập, quán triệt; khơi dậy và phát huy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng trong học tập và làm theo Bác; đạt kết quả bước đầu rất quan trọng, cụ thể như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đồng bộ, cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đồng thời, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên.

Cùng với việc học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội còn thành lập cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc, ban hành quy chế, quy định nhằm duy trì việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nền nếp, đúng định hướng, đạt chất lượng, hiệu quả.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến hết năm 2020. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Các cơ quan báo chí quân đội xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền thường xuyên về kết quả học tập, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, tập trung ở các đơn vị cơ sở, các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, duy trì nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng các tin, bài về đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, về phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị phát huy và khai thác hiệu quả hệ thống bảo tàng, thư viện, phòng đọc, phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các buổi biểu diễn của các đoàn văn công quân đội, hội diễn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị đều tích cực đưa những ca khúc, nhạc phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác còn được tổ chức dưới nhiều hình thức hết sức phong phú, như nghiên cứu, biên soạn tài liệu học tập; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; viết tin, bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Các tổ chức quần chúng trong toàn quân cũng có nhiều sáng tạo về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào, mô hình hoạt động, như “Thanh niên Quân đội phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”,... Nhờ đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng hăng say học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, thi đua lập công trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ba là, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, coi trọng việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kết hợp tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, tăng cường biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Bác.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân coi trọng việc phát huy vai trò của mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho 100% số cán bộ, chiến sĩ xây dựng kế hoạch (bản đăng ký) phấn đấu học tập và làm theo Bác, gắn với cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; lấy đó là một căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua - khen thưởng, phân tích, nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm và trong điều động, bổ nhiệm cán bộ ở tất cả các cấp trong toàn quân.

Bốn là, thường xuyên chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội, được cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị phổ biến, nhân rộng. Tiêu biểu là các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “3 tốt, 3 không” trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện; “Mỗi ngày làm việc sớm hơn 30 phút để phục vụ người bệnh” trong phục vụ bệnh nhân; “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Nâng bước em đến trường” trong công tác dân vận..., được dư luận, cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn các đơn vị đóng quân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tích cực giúp đỡ nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo bằng những việc làm cụ thể, như nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ em người dân tộc thiểu số mồ côi không nơi nương tựa; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; chung sức xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng bản, làng biên giới bình yên với các mô hình hoạt động: “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Tết quân dân”..., góp phần củng cố ngày càng vững chắc thế trận lòng dân trong tình hình mới.

Có thể nói, sau gần một năm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn quân đã đem lại nhiều kinh nghiệm quý, là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng đề ra chủ trương, biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những mặt trái của nền kinh tế thị trường tiếp tục tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi toàn quân phải không ngừng phấn đấu, đạt kết quả toàn diện, vững chắc hơn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Muốn vậy, cần thực hiện tốt những chủ trương, biện pháp cơ bản sau:

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn chặt với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác trong toàn quân. Tập trung giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng huấn luyện bộ đội; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp, tác phong, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị các cấp, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là “làm theo” và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của quân nhân.

3- Tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các phóng sự, bài viết đậm nét về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ, động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến giữ vững và phát huy thành tích, nhân rộng, lan tỏa thành phong trào để mọi cán bộ, chiến sĩ thi đua phấn đấu học tập và làm theo Bác, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến.

4- Thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh chống tội phạm; tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, đột xuất; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Kiên quyết đấu tranh, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quan tâm, bệnh hình thức trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

5- Duy trì có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Coi trọng và tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân đối với Bác Hồ kính yêu.


Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất