Kon Tum: Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả học tập và làm theo Bác Hồ

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (thứ hai từ phải sang) và đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho tập thể xuất sắc học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: TL.

Chỉ đạo sâu sát, đồng bộ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Chỉ thị), BTV Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

BTV Tỉnh ủy đã tổ chức 6 hội nghị trực tuyến, kết nối 75 điểm cầu với hơn 10.930 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã tổ chức trên 3.780 hội nghị cho hơn 173.600 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo các bước về nội dung toàn khóa và các chuyên đề hằng năm; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh sát thực tiễn, thực chất, đúng tiến độ.

Qua triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nội dung Chỉ thị và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, vận dụng phù hợp tình hình thực tế của địa phương để đưa vào chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị mình. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy; thể hiện ở phong cách gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo

Thực tiễn trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã xây dựng được 659 mô hình hay, cách làm mới thiết thực, nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, hiệu quả như: “Tổ chức luân phiên để đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu”; “Lồng ghép, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp xã và cấp huyện”; “Phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa vào các buổi sinh hoạt”; “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Nhân dân các dân tộc Kon Tum học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; “Sinh hoạt công tác tư tưởng vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần”; “Sinh hoạt chuyên đề hằng tháng; tọa đàm, thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

Hằng năm, BTV Tỉnh ủy Kon Tum và các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã lựa chọn từ 3 đến 4 nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Các nội dung như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định về công tác tổ chức - cán bộ, tiêu chuẩn đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển diện tích cây dược liệu; lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực lâm nghiệp, đất đai, khoáng sản; tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân… Qua việc giải quyết những nội dung nổi cộm, bức xúc đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Để tạo sự lan tỏa công tác triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị, cấp ủy các cấp đã chú trọng lãnh đạo và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về học tập, làm theo Bác bằng nhiều hình thức. Ngoài việc đăng tải gần 2.000 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các địa phương, đơn vị còn chú trọng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng in-tơ-nét, Zalo, Facebook, chiếu phim, pa-nô, áp-phích, truyền thanh nội bộ… tổ chức phát động và xét duyệt 20 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu tư liệu các tập thể, cá nhân điển hình của tỉnh tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật Bác hằng năm. 


Thôn Hào Lý, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là thôn điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: TL.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Kon Tum có 3 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 96 tập thể, 154 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng; 572 tập thể, 1.266 cá nhân được cấp huyện biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có một số mô hình tiêu biểu như: “Tổ chức sinh hoạt tư tưởng gắn với học tập và làm theo Bác”; “Học Bác về tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”; “Xây dựng và nâng cao đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”; “Sinh hoạt chi bộ thường kỳ gắn với liên hệ báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết của từng đảng viên”; “Sinh hoạt tư tưởng trong buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần”; “Tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay làm ăn kinh tế”... đã và đang được nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực.

Trong việc thực hiện Chỉ thị, đâu đó vẫn có một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; việc đăng ký học tập, làm theo chưa sát với tình hình thực tiễn, chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số nơi chủ trương xây dựng và nhân rộng mô hình, công tác biểu dương, khen thưởng cũng như công tác tuyên truyền chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Cũng còn có những đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến vi phạm phải nhận kỷ luật. Từ năm 2016 đến 2020, Đảng bộ tỉnh có 6 tập thể, 463 cá nhân bị kỷ luật, trong đó 11 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng, 7 trường hợp bị cách chức. Đó là “một bộ phận không nhỏ” làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Để thực chất và hiệu quả hơn

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, BTV Tỉnh ủy Kon Tum đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới.

Hai là, chú trọng việc đăng ký và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung xử lý, giải quyết. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát, kiểm tra. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng đối với nhân dân, doanh nghiệp.

Bốn là, chú trọng công tác rà soát, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung, cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đang thực hiện; đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo thành thói quen, là động lực phấn đấu của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Những kết quả tích cực từ việc học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực để Kon Tum thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất