Tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Kế hoạch của Ban Bí thư, quá trình tổ chức học tập, quán triệt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các ban, bộ, ngành, địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Các bộ, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tuy nhiên vần có  bộ, ngành, địa phương chưa triển khai, chờ Trung ương hướng dẫn.

Trong thời gian tới, các bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức quán triệt để cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích yêu cầu, nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là đưa việc học tập và làm theo thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Thứ hai, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của Chỉ thị 05 của ngành, đơn vị, cá nhân, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả.

Thứ ba, các bộ, ngành phải hoàn thành nội dung công việc được Ban Bí thư giao. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi và xây dựng mới những quy chế, quy định về đi công tác, làm việc với các ngành, địa phương, hội họp, lễ tân, sử dụng xe công vụ, công tác bảo vệ cán bộ cao cấp của Trung ương; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ trì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy định 55-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với Chỉ thị 05; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trì nghiên cứu bổ sung hoàn thiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6-7-2012 của Ban Bí thư khóa XI, đề cao việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ  sung, xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu.

Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên.

Thứ tư, tổ chức học tập chuyên đề năm 2016, nâng cao nhận thức, thấy trách nhiệm, để tu dưỡng rèn luyện, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất