Học và làm theo Bác ở xã Hiền Giang
Hiền Giang chú trọng duy trì và phát triển làng nghề truyền thống

Hiền Giang là một xã thuần nông, nằm ở phía tây huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Đảng bộ xã có 8 chi bộ (4 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan xã), tổng số 128 đảng viên (chính thức 123 đồng chí, dự bị 5 đồng chí).

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Hiền Giang được triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chủ trương đúng 

Để việc học và làm theo Bác lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã Hiền Giang đã có nhiều cách làm hiệu quả. Trước hết là từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.

Căn cứ các kế hoạch của thành uỷ và huyện ủy, đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 đến các chi bộ trực thuộc, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 92%. Đồng thời, đảng bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trên địa bàn gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của BCH Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX.

Đảng ủy xã xác định chủ đề xuyên suốt trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là “Nêu gương và làm theo“. Trên tinh thần đó, nội dung học tập, làm theo Bác được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng và chuyên đề: Năm 2013 là chuyên đề “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; năm 2014 “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; năm 2015 “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Sau khi học tập chuyên đề, mỗi đảng viên đều thực hiện việc đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của người đảng viên. Nội dung đăng ký có sự giám sát và theo dõi của cấp ủy chi bộ. Định kỳ theo quy định có sự nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên, xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng cách xây dựng các chuẩn mực đạo đức để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên dễ nhớ, dễ thực hiện. Các chuẩn mực đạo đức đều hướng tới việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc khoa học; không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Từ những chuẩn mực đạo đức đó, các tập thể, cá nhân đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về những việc làm cụ thể, thiết thực, có xác định thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Qua việc đăng ký và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cán bộ, đảng viên và công chức xã đã nhận thức rõ trách nhiệm, tự giác làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi người.

Phong trào sôi nổi

Đảng bộ xã luôn quan tâm phát động, tổ chức các phong trào thi đua để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công việc chuyên môn và các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Các trường học trong xã đồng loạt phát động phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình” gắn với cuộc vận động “Hai không”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ được lồng ghép trong các bài giảng trên lớp, qua các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ... để mỗi học sinh đều có thể học và làm theo Bác. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường xây dựng các mô hình, phong trào hưởng ứng học tập và làm theo lời Bác, đem lại hiệu quả thiết thực và tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ của hội viên, đoàn viên, nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào “Thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, vận động giúp đỡ các đối tượng khó khăn và các đơn vị kết nghĩa. Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào thực hành tiết kiệm “Nuôi heo đất” quyên góp tiền để xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo ngày càng được nhân rộng và đã mang lại mái ấm cho chị em phụ nữ nghèo. Phong trào đã lan toả nhanh chóng đến từng gia đình hội viên cũng như cộng đồng dân cư. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội Người cao tuổi với phong trào “Ông, bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” hay phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân, đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình và phát động trong các cán bộ, đoàn viên thanh niên các trào “xung kích, tình nguyện”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”... tạo  môi trường, động lực để đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hiệu quả thiết thực

Học và làm theo Bác đã có tác động tích cực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiền Giang. Thái độ làm việc của cán bộ, công chức có chuyển biến tốt, tạo tâm lý thoải mái cho người dân khi đến giải quyết công việc. Những vấn tồn đọng được xử lý, giải quyết nhanh chóng. Ý thức, trách nhiệm của các cá nhân, nhất là người đứng đầu đã được nâng cao, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội của nhân dân, tập trung giải quyết những vụ việc, vấn đề bức xúc, góp phần ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tổ chức thực hiện công tác tiếp dân giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền. Trong 5 năm đã thực hiện tiếp trên 300 lượt người liên quan đến gần 200 vụ việc, đã giải quyết theo thẩm quyền đạt trên 94%, số còn lại đang được tiếp tục giải quyết.

Cơ quan hành chính, quản lý nhà nước của xã đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính; duy trì tốt việc trực và tiếp công dân theo quy định. Lịch trực tiếp, giải quyết các vụ việc, phân công cán bộ trực theo quy định được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân của địa phương. UBND xã thực hiện cơ chế một cửa gắn với rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết công việc; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực; chất lượng công tác được nâng lên, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Đánh giá, xếp loại năm 2015, toàn Đảng bộ xã có 4/8 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 1 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 79,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14,7% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua 5 năm thực hiện đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên gương mẫu trong cải cách hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được đánh giá cao. Trong đó có 2 cá nhân được Đảng ủy đề nghị Huyện ủy khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Hiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, Đảng ủy xã đã xác định, trọng tâm là nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất