Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 15-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Thấm nhuần quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và đã thu được những kết quả tích cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ của Đảng ta hiện nay

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Hơn 87 năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nêu: “Tăng tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ”. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị ở các cấp.

Cao Bằng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Ngày 17-10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ (CB) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư, phó bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Ðổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen,...

Thủ tướng quyết định nhân sự 3 đơn vị

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định nhân sự 3 đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quảng Nam đổi mới trong công tác công tác nhận xét, đánh giá cán bộ

Một trong những điểm mới và nổi bật trong công tác cán bộ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016 vừa qua là công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, góp phần từng bước khắc phục tình trạng mà hầu hết các cấp ủy đảng cho rằng việc nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vừa triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Mới nhất

Xem nhiều nhất