Cụm thi đua số 4 (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022
Quang cảnh Hội Nghị (Ảnh H.Hào).

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh H.Hào).

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho biết: Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm thứ hai triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nhiều nội dung quan trọng của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của 11 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 4 đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác; nêu cao trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng; nhất là tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/BTCTW, ngày 20-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022, gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác năm 2022 của tỉnh uỷ, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu khai mạc tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Theo đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai, hội nghị này là để các đại biểu Cụm thi đua số 4 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, trao đổi, thảo luận 3 nhóm vấn đề như: Một là, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác thi đua, khen thưởng giữa các thành viên trong Cụm thi đua số 4. Hai là, công bố kết quả chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các thành viên Cụm thi đua số 4. Ba là, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua, bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước cho biết: Sau 25 năm tái lập, Bình Phước đã có sự phát triển vượt bậc, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng khá, phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh nội, ngoại biên ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có vai trò hết sức quan trọng, góp phần rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ tập trung lãnh đạo BTCTU cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là cơ sở, động lực để tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới - đồng chí Huỳnh Thị Hằng cho biết.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước phát biểu (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước phát biểu (Ảnh: H.Hào).

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đào Công Nhanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III cho biết: Năm 2022, các đơn vị trọng Cụm thi đua số 4 đã triển khai và hoàn thành tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo sự chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị trong Cụm và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Cụm thi đua số 4 đã duy trì hoạt động nền nếp và có chất lượng, các phong trào thi đua được quan tâm triển khai sâu rộng trong Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng từ Trung ương đến các tỉnh, huyện... Phong trào thi đua của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 đã phát huy tác dụng tích cực, các cơ quan, đơn vị thành viên trong Cụm có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đào Công Nhanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương phát biểu (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Đào Công Nhanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương phát biểu (Ảnh: H.Hào).

Cũng theo đồng chí Đào Công Nhanh, Cụm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch mới cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiến hành khắc phục xong những trường hợp sai phạm trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; tích cực báo cáo chuyên đề, tham luận tham gia 3 cuộc hội thảo thảo lớn của Trung ương tổ chức tại khu vực phía Nam.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai thực hiện hiệu quả

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, BTCTU trong Cụm đã chủ động cùng với toàn Ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai thực hiện hiệu quả, nổi bật như:

Một là, kịp thời xây dựng quy chế, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022; triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Ban Tổ chức Trung ương, Cụm, địa phương phát động.

Hai là, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ba là, tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, kịp thời tham mưu triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương; triển khai các quy định, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Năm là, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ.

Sáu là, tích cực nghiên cứu, tham mưu cấp ủy triển khai xây dựng văn bản cụ thể hóa về quản lý biên chế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bảy là, theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo chặt chẽ về nội dung, tiến độ thời gian.

Tám là, tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành ban hành các văn bản như: Quy định về công tác luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Chín là, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thực tiễn, 11/11 đơn vị đều có mô hình mới, cách làm hay được nghiên cứu, triển khai; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Cán bộ Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) tại Hội nghị (Ảnh: H. Hào)

Cán bộ Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) tại Hội nghị (Ảnh: H. Hào).

Đại biểu tại Hội nghị Hội nghị (Ảnh: H. Hào).

Đại biểu tại Hội nghị (Ảnh: H. Hào).

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và bầu ra Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2023 là BTCTU Bình Thuận, 2 Cụm phó là BTCTU Đồng Nai (Thường trực) và BTCTU Ninh Thuận.

Đại biểu phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: H. Hào).

Đại biểu phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: H. Hào).

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng thi đua - khen thưởng Cụm thi đua số 4 đã công bố kết quả bình xét, đề xuất khen thưởng các danh hiệu thi đua cho 11 cá nhân và 5 tập thể (BTCTU Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, chiều ngày 13-11, các đoàn đại biểu Cụm thi đua số 4 đã tổ chức chuyến “Về nguồn” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Một số hình ảnh của đoàn đại biểu Cụm thi đua số 4 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Miền trong Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Miền trong Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại nhà Thượng tướng Trần Văn Trà – Tư lệnh Bộ chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam trong Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại nhà Thượng tướng Trần Văn Trà – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam trong Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Ảnh: H. Hào).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất