Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo Đề án trình Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đại biểu dự buổi làm việc đã trao đổi, cho ý kiến tập trung vào những vấn đề: Sự cần thiết ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; việc phải có bảo tàng của MTTQ Việt Nam cũng như xây dựng tổ chức bộ máy cần đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; việc xây dựng dự thảo quy định cần kế thừa các văn bản trước đây và có bổ sung để bảo đảm đồng bộ với các văn bản khác; việc đổi tên một số đơn vị, phòng, ban; làm rõ thêm chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ trong phần nhiệm vụ cũng như vai trò của MTTQ tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh về tổ chức bộ máy, cơ bản MTTQ giữ cơ cấu cũ. Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ đã được quy định trong Điều lệ, Hiến pháp và nhiều văn bản khác. Góp ý về bố cục của Đề án, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng nên có phần đánh giá lại kết quả thực hiện các quyết định của Ban Thường trực Mặt trận các giai đoạn trước đây đối với hoạt động của cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sự cần thiết tại sao đề nghị đổi thẩm quyền quyết định ban hành cho Bộ Chính trị thay cho Ban Thường trực Mặt trận và nội dung chủ yếu của quy định. Về tổ chức bộ máy, đồng chí cũng đề nghị cơ quan tham mưu cân nhắc việc sửa đổi tên các đơn vị , phòng, ban trên tinh thần căn cứ vào nội hàm hoạt động của các đơn vị, phòng, ban để cân nhắc thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất