Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý IV-2022
Đ/c Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Ban Đối ngoại Trung ương trao đổi tại Hội nghị.

Đ/c Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao) trao đổi tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao) thông tin chuyên đề về “Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc”; đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo “Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Định hướng tuyên truyền nội dung tuyên truyền trong quý IV-2022, Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo; báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội tuyên truyền sâu rộng về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối. Trong đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương định hướng nội dung tuyên truyền quý IV-2022.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương định hướng nội dung tuyên truyền quý IV-2022.

Công tác tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước. Việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới; tăng cường thông tin tích cực về quan hệ hợp tác; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

Song song với đó, tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tuyên truyền về kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các báo cáo viên, các cấp ủy tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác tuyên truyền tập trung nêu rõ việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương; việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kết quả 5 năm triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng...

Các báo cáo viên, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trọng tâm là thực hiện “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối Các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững” và hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam - Căm-pu-chia 2022; kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (10-12-1982 - 10-12-2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (4-11-2002 – 4-11-2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất