Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2020

Mở đầu, tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về cách đối với cán bộ, bảo đảm vật chất và khuyến khích tinh thần cho cán bộ: Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”.

Chuyên mục Lý luận – Thực tiễn – Kinh nghiệm số này mở đầu là bài viết “Nghĩ về Nhân dân, đất nước của chúng ta” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của các tác giả PGS, TS. Trần Đình Huỳnh và TS. Vũ Hoài Phương. Nhìn lại lịch sử từ thuở dựng nước, giữ nước cho đến nay, người viết khẳng định tinh thần yêu nước của dân tộc ta, nhân dân ta vẫn luôn “nồng nàn”. Và bài học rút ra là bất cứ thời đại nào, những người lãnh đạo quốc gia cũng đều phải biết dựa vào dân, tin dân, phát huy tinh thần yêu nước của dân – cơ sở sức mạnh vô địch của nhà nước là lòng dân. Lòng dân là lũy thép.

Bài viết “Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp) là bài viết nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết khẳng định Đảng ta luôn xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là quan điểm xuyên suốt trong đường lối quân sự, quốc phòng, là vấn đề có vai trò đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc, sinh mệnh và sự sống còn của Đảng, Nhà nước, Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chuyên mục này cũng gửi tới bạn đọc bài viết “Xây dựng chính sách tiền lương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” của tác giả Nguyễn Hồng Nhung (Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết đi từ những chuyển biến tích cực cũng như những hạn chế của 4 lần cải cách chính sách tiền lương ở nước ta, từ đó đưa ra những giải pháp cho công cuộc cải cách chính sách tiền lương sẽ được triển khai vào năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII.

Tiếp theo là bài viết “Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết chính sách với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư” của tác giả Trần Lê Việt. Tác giả khẳng định chế độ chính sách với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư tuy là vấn đề khó nhưng 43 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 37-NQ/TW đã quyết tâm tháo gỡ khó khăn này với những chính sách riêng phù hợp, quyết liệt theo lộ trình.

Bài viết “Về thực hiện chính sách cán bộ ở cơ sở” của tác giả Hồng Văn đi từ thực tiễn cụ thể là những bất cập, khó khăn trong chính sách của cán bộ cấp cơ sở, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp.

Bài viết “Chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Mai Anh đi từ sự đa dạng trong chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố lớn nhất nước ta; những vướng mắc, khó khăn, giải pháp để xây dựng được chế độ, chính sách tốt nhất cho cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến.

Bài viết “Chuyển biến trong công tác cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số ở Hậu Giang” của tác giả Đinh Thành là cái nhìn tổng kết, đánh giá sau 5 năm tỉnh Hậu Giang thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Bài viết “4 giải pháp xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ” của tác giả Diệp Chi tổng hợp cách làm của nhiều tỉnh, thành trong việc phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng số này có bài viết “Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng” của tác giả Vy Tư Liệu (Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương). Bài viết là sự tổng hợp các ý kiến đóng góp chung quanh những vấn đề chung và những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội sau khi được thông qua.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi số này có bài viết “Đạo đức và đạo đức cách mạng” của tác giả Trần Xuân Đỉnh nhân 62 năm tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh ra đời. Trong bài viết, tác giả bàn đến hai nội dung lớn là đạo đức và đạo đức cách mạng, từ đó người viết khẳng định đạo đức cách mạng đã và đang là sức mạnh tinh thần của Đảng Cộng sản Việt Nam để Đảng ta vượt qua mọi trở lực khách quan và trở lực của chính mình, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân làm nên những thành tựu vĩ đại mới.

Tiếp theo chuyên mục này là bài viết “Lựa chọn người đứng đầu gắn với phòng, chống tham nhũng” của PGS, TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản). Trong bài viết, tác giả đề cập đến những tồn tại, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là vấn đề làm thế nào để kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tham nhũng; từ đó tác giả đưa ra 7 giải pháp để kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “Nét mới trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Thị Linh. Bài viết đã đưa ra nhiều kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, nhất là ở một số lĩnh vực, đối tượng khó khăn như khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, công nhân trực tiếp sản xuất…

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này đăng bài viết “Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập và sắp xếp đội ngũ cán bộ” của tác giả Thảo Nguyên. Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước trình Chính phủ phương án sáp nhập. Tác giả khẳng định thành công của Hà Tĩnh là đã triển khai đồng bộ, có bước đi và cách làm phù hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này có bài viết “Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Bộ Công an học và làm theo lời Bác dạy” của Đại tá, TS. Trần Văn Tuấn (Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường). Những năm qua Trường đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ học tập sang tự giác, tích cực, chủ động làm theo gương Bác cả về nhận thức lẫn hành động trong cán bộ, giảng viên, chiến sỹ, học viên.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này đăng bài viết “Người làm nghề tổ chức với việc thực hiện chính sách cán bộ” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Từ cái nhìn tâm huyết của người trong Ngành, tác giả khẳng định người làm nghề tổ chức - cán bộ, trước hết là những người chuyên trách về chính sách cán bộ phải tận tụy với công việc, công tâm, khách quan, dân chủ, minh bạch trong tham mưu tổ chức thực hiện chính sách cho cán bộ, có như thế mới làm cho chính sách trở thành động lực tinh thần trong công tác cán bộ của Đảng nói riêng, trong xây dựng Đảng nói chung.  

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Cú hích cần thiết” của tác giả Phạm Giang. Bài viết bàn tới vấn đề Quốc hội khóa XIV vừa chính thức thông qua nghị quyết xây dựng chính quyền đô thị ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là việc làm cần thiết, cấp thiết, là “cú hích” trong xây dựng, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này gửi đến độc giả bài viết “Vẹn nguyên nhiệt huyết người lính Cụ Hồ” của tác giả Ngọc Anh. Bài viết kể về tấm gương Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 301, Trung đoàn Bộ Binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) luôn phấn đấu, dũng cảm, sáng tạo trong công việc với suy nghĩ “hạnh phúc khi được giúp dân”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này gửi đến độc giả bài viết “Gìn giữ thanh danh” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ những dẫn dụ đầy thanh tao về hoa quỳnh nở trong đêm muộn đến phút giây huy hoàng, chói sáng của người nghệ sỹ trên sân khấu, tác giả dẫn dắt đến những điều mà nhân dân quan tâm nhất hiện nay, đó là việc gìn giữ thanh danh, gìn giữ những cái gì tốt đẹp nhất trong phẩm giá của một con người, nhất là đối với cán bộ, đảng viên.

Chuyên mục Quốc tế kỳ này giới thiệu với độc giả bài viết “Hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới” của TS. Nguyễn Văn Du – TS. Nguyễn Thị Thúy (Viện Quan hệ quốc tế, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Trong bài viết, tác giả khẳng định: Ngành Ngoại giao luôn sát cánh cùng các cấp, các ngành trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Và kinh tế đối ngoại là một trong những lĩnh vực thể hiện sự gắn bó sâu sắc, hiệu quả, qua đó đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Trang Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc các thông tin: “Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”; “Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”; “Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ năm”.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, biên chế; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; công tác đảng viên…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất