Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2021 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 1535 của Đảng ủy Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”.


Ngay khi nhận được Chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 và Hướng dẫn số 435 của Cục Chính trị Quân khu 1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Công văn số 347-CV/ĐV ngày 8-5-2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 và Hướng dẫn số 435 của Cục Chính trị Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc đến mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Trong quán triệt, học tập, các cấp ủy, chi bộ đã tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa và sự cần thiết phải ban hành, thực hiện tốt chỉ thị 1535 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, đồng thời làm rõ nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”. Qua tuyên truyền, giáo dục, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh cơ bản đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, cho đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 nhằm thực hiện thắng lợi khâu đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong LLVT Quân khu; kịp thời khắc phục những hạn chế trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.


Qua tuyên truyền, giáo dục, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã nhận thức rõ mục đích, nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt” đó là: Chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Chi bộ “3 không” là: Chi bộ không có cán bộ, đảng viên tham gia tệ nạn xã hội; không có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định an toàn giao thông; không có cán bộ, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên, giấy tờ do Nhà nước và Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

Cùng với việc lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 về việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” ở từng chi bộ; triển khai cho đảng viên làm cam kết, trọng tâm là cam kết thực hiện “3 không”. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với lãnh đạo tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, sát với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 và Hướng dẫn số 435 của Cục Chính trị Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhìn chung năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng lên, đủ sức lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp cơ bản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xây dựng tác phong, lề lối làm việc ngày càng khoa học, có kế hoạch; chấp hành nghiêm các nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Các cấp ủy, chi độ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 1535-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 và Hướng dẫn số 435 của Cục Chính trị Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh thời gian qua vẫn còn có mặt hạn chế: Công tác giáo dục, quán triệt thời gian đầu, có lúc, có nơi làm còn chưa kỹ, chưa sâu, vì vậy nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, cũng như nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” còn chưa đầy đủ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ chuyển biến còn chậm, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nội dung, có mặt còn chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên còn chưa phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, chưa tích cực học rập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực, còn vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông, kết quả hoàn thành có nhiệm vụ còn thấp.

Phát huy kết quả đã đạt được, để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 1535-CT/ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 1 và Hướng dẫn số 435 của Cục Chính trị Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, cũng như là sự cần thiết và nội dung, biện pháp đẩy mạnh xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” trong LLVT tỉnh nhà thời gian tới. Qua đó, đề cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên và các tổ chức, các lực lượng trong triển khai thực hiện. Đưa việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” trở thành mũi đột phá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc triển khai thực hiện phải nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tiễn; không chủ quan nóng vội, song cũng không được qua loa đại khái, không buông lỏng, đồng thời cũng tránh phô trương, hình thức.

Hai là, ngay sau sơ kết, các cấp ủy, chi bộ kịp thời tiến hành rà soát đối chiếu với nội dung “4 tốt, 3 không”, đánh giá đúng thực chất, chất lượng hoạt động của chi bộ và từng đảng viên xem nội dung nào đã làm tốt; nội dung nào chưa tốt; chi bộ mình có đảng viên vi phạm nội dung “3 không” hay không và vi phạm nội dung nào... Trên cơ sở đó tìm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ cần đưa nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” vào nghị quyết lãnh đạo. Hằng tháng, cùng với việc kiểm điểm đánh giá toàn diện các mặt công tác, các cấp ủy, chi bộ cũng cần đánh giá việc thực hiện nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, nếu có đảng viên vi phạm phải đề ra biện pháp khắc phục kịp thời. Trong triển khai thực hiện, từng chi bộ cũng cần cụ thể hóa nội dung “4 tốt, 3 không” sát với thực tiễn của chi bộ và cơ quan, đơn vị mình, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp, tính khả thi cao, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hướng đến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ba là, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” phải thường xuyên kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 61-KL/ĐU, ngày 29-11-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 về việc tiếp tục xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” gắn với chủ trương “3 đề cao, 5 chống”; đồng thời gắn với thực hiện tốt Kế hoạch số 133-KH/ĐU ngày 19-5-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu quả hoạt động của chi bộ, đảng viên giai đoạn 2020-2025; cùng với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì cấp cơ sở thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ huy, có ý chí quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thách thức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ và đơn vị. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý những biểu hiện lệch lạc, vi phạm kỷ luật đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết thấu đáo các vấn đề nảy sinh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ; đồng thời nghiêm túc xử lý đúng Điều lệ, quy định của Đảng đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt phương châm “phê việc, không phê người”.

Năm là, các cấp ủy, chi bộ cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm việc cấp ủy viên cấp trên phụ trách thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc việc chấp hành chế độ sinh hoạt, tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ.

Sáu là, tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; xử lý nghiêm những cá nhân sa sút ý chí chiến đấu, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm khuyết điểm. Định kỳ tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị; đồng thời gắn kết quả việc thực hiện Chỉ thị với bình xét phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm và từng giai đoạn.

Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp nêu trên sẽ thiết thực góp phần nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất