Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long: Giữ mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên đang công tác với nơi cư trú

Tính đến đầu năm 2023, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 11 đảng bộ trực thuộc, gồm 8 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 3 đảng bộ ngành; có 460 TCCSĐ (244 chi bộ cơ sở, 216 đảng bộ cơ sở) với tổng số 44.156 đảng viên. Toàn tỉnh có 24.537 đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt với tổ chức đảng nơi cư trú; có 24 đảng viên được miễn giới thiệu và 71 đảng viên được miễn sinh hoạt. Việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213 đã được các cấp uỷ trong tỉnh nghiêm túc triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên 50 tuổi đảng trở lên (8-2023).

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên 50 tuổi đảng trở lên (8-2023). Ảnh: nhandan.vn.

Triển khai đồng bộ

Thực hiện Quy định 213 và Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30-10-2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức 585 cuộc với 63.847 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ cấp tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ, hiệu quả.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT, ngày 31-3-2020 về “Mặt trận Tổ quốc tham gia góp ý xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sinh hoạt nơi cư trú” (Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT) đến tất cả ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và 752/752 ban công tác mặt trận ấp, khóm, khu dân cư.

Trong triển khai thực hiện Quy định, nhiều mô hình hay đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Huyện uỷ Long Hồ tổ chức họp mặt toàn thể đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 trên địa bàn vào dịp cuối năm, qua đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cấp ủy nơi cư trú và đảng viên, góp phần trong xây dựng tổ chức đảng, địa phương vững mạnh. Huyện uỷ Tam Bình triển khai thực hiện “Sổ liên hệ của đảng viên đang công tác với cấp ủy đảng cơ sở nơi cư trú” nhằm giúp đảng viên, cấp ủy cơ sở thuận tiện trong việc giới thiệu, tiếp nhận và nhận xét đảng viên; đồng thời tránh thất lạc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tạo thuận lợi cho đảng viên và cấp ủy trong việc lưu trữ các phiếu nhận xét. Đảng uỷ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình phân công chi ủy viên chi bộ, thành viên ban công tác mặt trận, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực tiếp theo dõi, nắm tình hình quá trình sinh hoạt của đảng viên, kịp thời thông báo với chi ủy chi bộ. Đây là cơ sở cho việc nhận xét, đánh giá được khách quan, sát với từng đảng viên. Đảng bộ Phường 3, TP. Vĩnh Long vận động đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tham gia là tổ trưởng tổ tự quản để phát huy chuyên môn ở lĩnh vực công tác của các đảng viên, đóng góp tích cực trong việc xây dựng địa phương, cũng như phát huy trách nhiệm, nhiệm vụ của người đảng viên đối với nơi cư trú. Một số đơn vị tổ chức các hoạt động tạo thêm sự gắn kết giữa đảng viên đang công tác với nơi cư trú như: tổ chức gặp mặt cuối năm, ngày đại đoàn kết; họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…

Kết quả tích cực

Qua triển khai, quán triệt đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Đảng viên gần gũi, gắn bó với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát huy dân chủ cơ sở, vai trò của mặt trận Tổ quốc trong tham gia góp ý kiến, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú đã phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất do cấp ủy nơi cư trú tổ chức, tạo sự gắn bó mật thiết với cấp ủy và nhân dân ở nơi cư trú.

Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, thường xuyên rà soát, lập danh sách, chủ động giới thiệu đảng viên sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp ủy và nhân dân ở nơi cư trú. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong quản lý, kịp thời thông báo khi có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác, các trường hợp đặc thù được miễn giới thiệu, khai trừ, xóa tên... Quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tiến hành lấy ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, quy hoạch, ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ… đúng quy định; thông báo kết quả nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt việc biểu dương những đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình những hạn chế, thiếu sót hoặc xử lý đối với những cán bộ, đảng viên thực hiện không đúng quy định.

Các cấp ủy nơi cư trú đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập sổ quản lý, theo dõi việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú. Chuẩn bị đầy đủ, nội dung, cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt theo quy định. Thông qua các buổi sinh hoạt, đảng viên được cung cấp các thông tin về tình hình khu dân cư, kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú, những khó khăn, thuận lợi để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Một số cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, thời gian tổ chức sinh hoạt phù hợp, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Các chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú làm tốt công tác nhận xét định kỳ hoặc khi có yêu cầu, giúp cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác đánh giá, nhận xét một cách toàn diện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đội ngũ đảng viên của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú còn thực hiện tốt việc đề nghị cấp ủy cơ sở nơi công tác biểu dương, khen thưởng đối với những đảng viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện và đề nghị xem xét, xử lý những đảng viên thực hiện chưa tốt quy định.

Đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ và nhân dân nơi cư trú đã thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ theo quy định; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong việc giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở; vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc sinh hoạt định kỳ, các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập, kịp thời nắm bắt tình hình, phản ảnh những ý kiến của nhân dân nơi cư trú với cấp có thẩm quyền; tham gia, thực hiện tốt các phong trào và hoạt động xã hội trên địa bàn nơi cư trú. Qua đó đã tạo sự gắn kết, gần gũi, khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm với công việc của nhân dân nơi cư trú, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú đối với công việc chung của địa phương cũng như trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác nhận xét, đánh giá đối với đảng viên đang công tác theo Quy định số 213 của Bộ Chính trị được thực hiện chặt chẽ, khách quan, phát huy dân chủ, đi vào nền nếp, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bên cạnh đó, việc thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát huy vai trò giám sát của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Khi cần thiết hoặc do yêu cầu về nhận xét trong công tác đảng viên, công tác cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại… cũng được chi ủy, chi bộ và đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực trong việc đánh giá cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả, sát thực.

Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy trong nhận xét, đánh giá chưa chủ động thời gian, còn lúng túng, bị động; nhận xét, đánh giá còn nể nang, chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Chưa chú trọng trong phương pháp tổ chức sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, còn nặng về hình thức, chưa đi sâu vào những vấn đề trọng tâm. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ…, chưa khuyến khích được đảng viên nêu ý kiến trong đóng góp xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Một số đảng viên chưa thật sự quan tâm đến công việc của tổ chức đảng địa phương nơi cư trú, nhất là những đảng viên trẻ. Một số nơi việc cập nhật danh sách đảng viên khi đảng viên mới kết nạp, có thay đổi công tác hoặc nơi ở… chưa kịp thời, đầy đủ, liên tục, nên chưa thông báo kịp thời đến cấp ủy nơi cư trú.

Nhiệm vụ đặt ra

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, các cấp uỷ cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Quy định số 213-QĐ/TW, Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30-10-2020 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, nhân dân và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú, giữa cấp ủy và ban công tác mặt trận khu dân cư trong việc giới thiệu, tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt ở tổ chức đảng nơi cư trú, trong tổ chức sinh hoạt và thực hiện việc góp ý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo quy định. Đảm bảo việc nhận xét, góp ý phải chính xác, đầy đủ, thật sự trung thực, khách quan, tránh nể nang, hình thức.

Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và nghĩa vụ đối với địa phương nơi cư trú. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, vừa tăng cường thông tin tình hình, vừa phát huy năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác để tham gia một số nhiệm vụ chính trị với cấp ủy nơi cư trú.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với các cấp ủy, tổ chức và đảng viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời khen thưởng những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, tích cực, thực hiện tốt và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng Quy định.          

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất