Phát huy giá trị Đại thắng mùa Xuân 1975, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. (Ảnh tư liệu).

I. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu, hy sinh, để đi tới thắng lợi trọn vẹn. Đại thắng đó cũng chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng, tinh thần quả cảm, kiên cường của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Đại thắng 30-4-1975 đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên, khích lệ các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới. Đại thắng mùa Xuân 1975 chính là “cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc. Đại hội IV của Đảng đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi sâu vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện nước ta, đến tinh thần chiến đấu, hy sinh, quả cảm, thông minh của toàn thể nhân dân ta mà nòng cốt là lực lượng vũ trang ba thứ quân, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta; tình đoàn kết chiến đấu liên minh bền vững của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ mạnh mẽ, chân tình của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới… Trong đó, “nhân tố quyết định thắng lợi quan trọng nhất là sự lãnh đạo của Đảng”. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, giá trị truyền thống dân tộc và kinh nghiệm thực tiễn thế giới vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đại thắng mùa Xuân 1975 đã để lại những bài học quý báu về sự lãnh đạo của Đảng. Đó là các bài học: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh thời đại; vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam; chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo, nắm bắt thời cơ giành những thắng lợi quyết định. Đồng thời, phải luôn luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

II. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975 của dân tộc ta, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, đế quốc Mỹ cùng các lực lượng thù địch đã thực hiện những mưu đồ, dã tâm, bằng nhiều biện pháp phá hoại nước ta toàn diện về chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, ngoại giao. Chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; phát động chiến tranh biên giới, cấm vận kinh tế và ngoại giao, cô lập Việt Nam, lập ra những tổ chức phản động gây bạo loạn hòng mưu đồ lật đổ Đảng, Nhà nước. Nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định độc lập, tự chủ, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là ý nguyện cháy bỏng từ mỗi trái tim của người dân gần 40 năm qua đã đem lại kết quả to lớn. Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 của thế giới, năng động và có độ mở cao, với quy mô thương mại quốc tế nằm trong TOP 20 của thế giới, xếp thứ 30 trong bảng xếp hạng các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Chỉ số sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu và xếp thứ 6/10 trong ASEAN. Việt Nam đứng thứ 7/30 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về chỉ số tích hợp phát triển bưu chính 2IPD;  năm 2023 “Chỉ số hạnh phúc toàn cầu" của Việt Nam tăng 12 bậc trong xếp hạng của Liên hiệp quốc. Chỉ số “Đổi mới sáng tạo” của Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2022. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỉ USD, tăng 1 bậc, lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới.

Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay, chúng ta đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 nước có quan hệ đặc biệt, 7 nước đối tác chiến lược toàn diện, 11 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệm đề cử gánh vác nhiều trọng trách quốc tế quan trọng trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và Liên hiệp quốc. Trong 2 năm 2022-2023, hơn 40 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tới các nước láng giềng, các nước lớn, nhiều đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; đồng thời đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế lớn thăm Việt Nam. Việc nhiều nguyên thủ quốc gia các nước đến thăm Việt Nam, được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, phát triển năng động, là bạn bè thuỷ chung, chân thành; là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trên trường quốc tế như hiện nay.

III. Ngày nay, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những thời cơ, thách thức đan xen. Giá trị, hào khí của Đại thắng mùa xuân 1975 một lần nữa cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ mới. Nhiệm vụ quan trọng là: Tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Để giữ vững vai trò lãnh đạo, Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, trí tuệ, ngang tầm nhiệm vụ. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. Không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ; đổi mới, sáng tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức, tích cực thực hiện chuyển đổi số. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Thành quả của phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Sức mạnh Việt Nam khởi nguồn từ khát vọng và khí phách dân tộc, với sự đồng thuận, ý chí, quyết tâm và sự sáng tạo của một dân tộc đã từng đánh đổ những đế quốc sừng sỏ nhất, thì việc dù khó đến đâu, chúng ta vẫn có thể làm được, làm tốt. Phát huy những giá trị truyền thống trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, trong đó có Đại thắng mùa Xuân 1975,  tạo nên thế và lực mới, vượt qua mọi thử thách, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc . 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất