Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Huyện Vĩnh Bảo đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Huyện Vĩnh Bảo đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) ngày “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, BTV Huyện ủy Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) đã tập trung chỉ đạo việc học tập, quán triệt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chương trình công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gắn với việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiểm điểm kết quả công tác theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, đề ra nhiệm vụ phù hợp, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo hiện có 9.350 đảng viên sinh hoạt tại 72 chi, đảng bộ trực thuộc. Hằng năm, huyện có khoảng 20% số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Nửa đầu nhiệm kỳ (2020-2025), toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 470 đảng viên, thành lập 4 chi bộ đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của BTV Thành ủy Hải Phòng về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 337 lượt cán bộ; tổ chức 9 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát đối với 29 lượt tổ chức đảng và 7 cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý.

Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò công tác dân vận của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Triển khai, nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qua đó đã xây dựng được 276 mô hình “Dân vận khéo”. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; quy chế bí thư cấp ủy tiếp dân để xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của dân, các cấp đã tổ chức 193 cuộc đối thoại (trong đó có 1 cuộc đối thoại trực tuyến tại 31 điểm cầu).

Cùng với việc chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND. HĐND cấp huyện, cấp xã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc tuân thủ pháp luật, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. HĐND huyện đã tổ chức 20 kỳ họp thường kỳ và chuyên đề, 29 cuộc giám sát, ban hành 188 nghị quyết. Chỉ đạo UBND huyện điều hành thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, quan tâm hỗ trợ đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Quân sự - quốc phòng địa phương đều hoàn thành tốt; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được coi trọng. Diện mạo quê hương thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Ngày 18-4-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 402/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đây chính là thành quả to lớn, không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương mà còn góp phần củng cố, xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Quá trình triển khai, thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XIII và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XIII) tại Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã phát huy được ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều cố gắng, bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở, đạt nhiều kết quả thiết thực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, mở rộng. Từ đó đã tạo ra kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Trong thời gian tới, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tiếp tục xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; học tập, làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, coi trọng đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết về công tác đảng, công tác cán bộ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội rèn luyện, phát huy năng lực. Chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” để lựa chọn được đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng công tác giám sát sau kết luận kiểm tra. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, phản ánh của công dân nhằm hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp.

Bốn là, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề; xây dựng, ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

Năm là, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân. Không ngừng quang tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo trong thời gian qua là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thể hiện ý chí quyết tâm chính trị trong thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống huyện Anh hùng - quê hương Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động các nguồn lực, phát triển đột phá hạ tầng kỹ thuật công nghiệp và đô thị; đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất