Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” để trong sạch, vững mạnh toàn diện (tiếp theo và hết)

Bài 2:

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VỮNG MẠNH TỪ GỐC

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”(1), “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(2). Làm theo lời Bác, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ từ việc nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên. Trong các giải pháp được Đảng bộ đề ra, việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” được coi là “chìa khóa” quan trọng, giúp xây dựng “cái gốc” vững bền cho một đảng bộ vững mạnh.  


Lan tỏa phong trào “Chi bộ bốn tốt”

Thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ “bốn tốt” đã được Đảng ta phát động từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, sau khi tổng kết 30 năm công tác xây dựng Đảng (1930-1960). Ý tưởng về xây dựng đảng bộ, chi bộ “bốn tốt” được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoan nghênh, Bộ Chính trị thông qua và nhanh chóng trở thành cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn Dân. “Bốn tốt” với yêu cầu cụ thể khi đó là: Sản xuất, chiến đấu tốt; chấp hành chính sách tốt; xây dựng chính quyền, các đoàn thể quần chúng tốt và củng cố Đảng tốt. Ý nghĩa của xây dựng đảng bộ, chi bộ “bốn tốt” vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, trở thành những bài học quý, tiếp tục được các cấp ủy vận dụng sáng tạo, góp phần làm nên sức mạnh của Đảng.

Trong dòng chảy đó, Đảng ủy Vietcombank không ngừng nỗ lực xây dựng, vun đắp, lan tỏa giá trị của “Chi bộ bốn tốt” đến mỗi tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Với nội dung “bốn tốt” của giai đoạn mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của Vietcombank, Đảng ủy luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh của từng đơn vị. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác cán bộ; chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hoạt động của các ban đảng. Đảng bộ Vietcombank là đơn vị tiên phong thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Vietcombank cũng là đơn vị thực hiện tốt Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; hoàn thành sớm trước thời hạn quy định về tiếp nhận 45 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank…

BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Nói về chi bộ ở các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan… Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”(3). Theo Người, chi bộ vừa là nơi rèn luyện tốt nhất, đồng thời là đối tượng để các cấp ủy đảng quan tâm hướng dẫn, lãnh đạo, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời là nơi cuối cùng có thể biến các chủ trương đó thành hiện thực. Tuy nhiên, Người cũng chỉ rõ: Nắm vững và thực hiện các nguyên tắc này không phải theo cách giáo điều, mà phải vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với những điều kiện của đất nước, của mỗi đơn vị. Để chi bộ luôn đi đúng định hướng, phát triển một cách toàn diện đủ sức lãnh đạo, trước hết, chi bộ đó phải thực hiện tốt sự lãnh đạo toàn diện của mình trên các lĩnh vực (công tác chuyên môn, công tác tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác đoàn thể…).  Người đúc kết kinh nghiệm: “Thực tế cho thấy chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch”(4).

Vận dụng những bài học quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hoạt động của Đảng bộ, Đảng ủy Vietcombank đã chủ động lãnh đạo việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Coi trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong hoạt động của mình, Vietcombank luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự. Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” từ nơi khởi đầu là Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch đã ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng hệ thống Vietcombank ngày càng phát triển vững mạnh.

Tiếp đà phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Vietcombank đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhằm tập trung chỉ đạo triển khai, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV và Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Vietcombank Sở giao dịch tham dự vòng chung khảo Cuộc thi sáng kiến: “Vietcombank: 60 năm Đổi mới và Sáng tạo”, tháng 3-2023.

Vietcombank Sở giao dịch tham dự vòng chung khảo Cuộc thi sáng kiến: “Vietcombank: 60 năm Đổi mới và Sáng tạo”, tháng 3-2023.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Vietcombank diễn ra trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và sự nỗ lực điều hành của Chính phủ, kinh tế đất nước đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2022 tăng 3,15%; tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Mặt bằng lãi suất được điều chỉnh phù hợp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ, tối ưu các công cụ và giải pháp, các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Đây là những tiền đề thuận lợi để Đảng bộ Vietcombank nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Bên cạnh đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Vietcombank đã gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ đảng viên chất lượng. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong việc kết hợp yếu tố về con người và tổ chức, tạo thành nền tảng vững chắc để vừa góp phần phòng, chống, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực, vừa phát triển đơn vị bền vững.

Bởi vậy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng kiên định mục tiêu chiến lược đã xác lập, với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo cấp ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hoạt động và nhiệm vụ đề ra hằng năm, tiếp tục gặt hái thành công với nhiều kết quả ấn tượng.

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh của Vietcombank đã đạt được những thành quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt tốt và vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV. Quy mô hoạt động tăng trưởng cao và cơ cấu chuyển dịch theo hướng hiệu quả, bền vững với tổng tài sản hợp nhất đến hết năm 2022 đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt trên 37 ngàn tỷ đồng, luôn ở mức cao nhất ngành Ngân hàng và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Vietcombank là ngân hàng duy nhất 8 lần liên tiếp đạt “Thương hiệu Quốc gia”.

Vietcombank là ngân hàng duy nhất 8 lần liên tiếp đạt “Thương hiệu quốc gia”.

Vietcombank tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thị trường và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhất là chính sách lãi suất và tín dụng, xứng đáng với vị thế là Ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam với hiệu quả và giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng; là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thuộc Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu. Cuối năm 2022, lần đầu tiên Vietcombank đã vươn lên đứng trong số 100 ngân hàng niêm yết lớn nhất toàn cầu tính theo quy mô vốn hóa.

Để hiện thực hóa các chủ trương và định hướng chiến lược, Vietcombank rất coi trọng công tác cán bộ bởi đây là một trong những yếu tố quyết định trực tiếp đến công tác đảng và hoạt động của toàn hệ thống. Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo phát triển cán bộ, trọng dụng nhân tài, có chính sách phù hợp để thu hút nhân tài và khuyến khích người lao động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ðảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Vietcombank đưa ra mục tiêu: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngân hàng vào thực tiễn Vietcombank.

Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn Dân đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Vietcombank quyết tâm xây dựng “Chi bộ bốn tốt” trong toàn hệ thống với nhiều mục tiêu mới. Kết quả từ xây dựng “Chi bộ bốn tốt” (với các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện, giữ vững vị trí là ngân hàng uy tín luôn được khách hàng, đối tác tin tưởng và lựa chọn.[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 8, tr.288.

[2] Sách đã dẫn (Sđd), tập 15, tr.113.

[3] Sđd, tập 8, tr.453-454.

[4] Sđd, tập 13, tr.25.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất