Bình Định xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”
A

Mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”  tạo khí thế mới trong thi đua xây dựng Đảng. (Ảnh minh hoạ).

Đảng bộ tỉnh Bình Định hiện có 17 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở, 1 đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở; có 830 tổ chức cơ sở đảng, 11 đảng bộ bộ phận và 3.222 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 74.182 đảng viên.

Những năm gần đây, với việc triển khai nhiều giải pháp, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã đạt nhiều kết quả tích cực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân hằng năm cho thấy, số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao. Riêng năm 2022, Đảng bộ tỉnh Bình Định có 165 tổ chức cơ sở đảng xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,98%; 607 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,48%; 54 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 6,54%.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 14-4-2023 về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (Hướng dẫn 12). Theo đó, các chi, đảng bộ sẽ thực hiện bốn tốt gồm: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Để đáp ứng 4 tiêu chí này, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nêu rõ những chỉ tiêu cần đạt được của chi bộ, đảng bộ cơ sở, đó là:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Kịp thời quán triệt, cụ thể hoá phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng và phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao hằng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được cấp trên đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài, khiếu nại phức tạp đông người và vượt cấp; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và chất lượng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chất lượng sinh hoạt tốt: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp uỷ, chi bộ thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tế. Duy trì nền nếp, thực hiện đầy đủ nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ (định kỳ và chuyên đề) theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của cấp uỷ cấp trên và quy chế làm việc. Sinh hoạt đảng bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Mạnh dạn đấu tranh chống bệnh thành tích, dĩ hoà vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Đoàn kết, kỷ luật tốt: Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ tốt. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trên cơ sở thực sự phát huy dân chủ  rộng rãi trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; phát huy quyền, trách nhiệm và tính nêu gương của cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa, giao tiếp, tính chuyên nghiệp trong công tác của cán bộ, đảng viên. Không có đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Cán bộ, đảng viên tốt: Về chính trị tư tưởng: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác của bản thân; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, quan hệ mật thiết với nhân dân. Có tính thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Nêu cao tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội dung, quy chế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định, giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác phát triển đảng viên; công tác phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú (nếu có); xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tích cực tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Hướng dẫn 12 nêu rõ, thời điểm xét, công nhận “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được tiến hành trước khi đánh giá, phân loại, xét khen thưởng chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

Hướng dẫn xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã tạo nét mới trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 4 tiêu chí nói trên là những nội dung cơ bản, áp dụng chung cho nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau, đòi hỏi mỗi cấp ủy, chi bộ phải có những giải pháp cụ thể, chỉ tiêu cụ thể để áp dụng ở địa phương, đơn vị mình cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế với từng loại hình, từng địa phương, đơn vị.

Với việc ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” và nghiêm túc trong triển khai thực hiện, tin rằng đây sẽ là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất