Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Trong phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá XIII tại hội trường chiều 23-7, nhận được 457 số phiếu bầu trên tổng số 498 đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Kế hoạch tổng kết hai nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Quyết định số 19-QĐ/TW ngày 15-6-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004  của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; theo kết luận của cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết hai Nghị quyết ngày 1-7-2011, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kế hoạch tổng kết như sau:

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ và về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011 (số 06-CTr/TW ngày 15-3-2011); - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương;

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Tạp chí Xây dựng Đảng chuyển đến bạn đọc Công văn số 07-CV/TW ngày 25-5-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới

Tại phiên họp ngày 19-4-2011, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Tờ trình về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" (số 09-TTr/BTGTW, ngày 17-3-2011) và Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý vào Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tại phiên họp ngày 19-4-2011, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Tờ trình về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (số 10-TTr/BTGTW ngày 17-3-2011), Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý về Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:...

Tin tưởng báo chí nước ta nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, toàn thể đội ngũ những người làm báo cần phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

Trân trọng, tin cậy và chờ đợi những thành công, đóng góp mới của báo chí nước nhà

Hoạt động tuyên truyền báo chí, về cơ bản, đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và xu thế đi lên của đất nước ta. Những nỗ lực và kết quả nêu trên cho thấy, báo chí không chỉ là một bộ phận quan trọng, đi tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, mà còn có vai trò góp phần tích cực vào việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất