Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Ngày 24-2-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; 8 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt, tình hình tai nạn giao thông bước đầu được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực thiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư ở một số đơn vị, địa phương chưa mạnh mẽ, thường xuyên; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành vào công tác đảm bảo an toàn giao thông; nhiều địa phương, đơn vị còn khoán trắng cho lực lượng cảnh sát giao thông và ngành giao thông thực hiện; một số nơi chỉ mới triển khai quán triệt chỉ thị, chưa tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện… Cho nên, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế, vấn đề tai nạn giao thông đang là những bức xúc của toàn xã hội.
Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông trong những năm tới, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ này, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX), với các nội dung sau đây:
1- Về mục đích, yêu cầu:
Đánh giá đúng thực trạng kết quả việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX), các mặt được, chưa được, những hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong, tình hình mới.
2- Về nội dung tổng kết:
Tập trung đánh giá kết quả tình hình thực hiện 5 chủ trương, giải pháp cơ bản, lâu dài và các biện pháp cấp bách về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đã nêu trong Chỉ thị, cụ thể là:
- Công tác tuyên truyền học tập chỉ thị, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”.
- Tình hình, kết quả xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
- Tình hình xây dựng, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, chiến lược, chính sách phát triển phương tiện giao thông vận tải.
- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
- Công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực trong công tác kiểm định và sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.
3- Về phương pháp tiến hành:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo các đơn vị liên quan của địa phương giúp tỉnh uỷ, thành uỷ đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị ở địa phương trong 8 năm qua, đề ra các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trong những năm tới phù hợp với từng địa phương, đơn vị và tổ chức hội nghị tổng kết ở cấp tỉnh, tiến hành tổng kết từ cơ sở trở lên.
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) có các hình thức tổng kết phù hợp đảm bảo yêu cầu đề ra.
4- Tổ chức thực hiện:
- Giao Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, có kế hoạch hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức việc tổng kết thực hiện chỉ thị này. Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, ngành chức năng tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm. Tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo tổng kết và dự thảo văn bản chỉ đạo mới của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị ở các bộ, ngành, địa phương, gửi báo cáo tổng kết về Bộ Công an và Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 30-8-2011 để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

                                                                                                            T/M BAN BÍ THƯ
                                                                                                             Trương Tấn Sang
                                                                                                                    (đã ký)  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất