Về việc tuyển sinh hệ cao cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2013

Ngày 25-5-2013, Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử đã đăng Công văn số 4741-CV/BTCTW, ngày 20-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về đào tạo cao cấp lý luận chính trị-hành chính”. Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh, Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục giới thiệu Công văn số 5177 - CV/BTCTW, ngày 23 tháng 7 năm 2013, của Ban Tổ chức Trung ương “về việc tuyển sinh hệ cao cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2013”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất