Kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Nỗ lực cao nhất để triển khai nghị 98 của Quốc hội

Phát biểu tại bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; thời cơ và thách thức trước việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù TP. Hồ Chí Minh để đạt hiệu quả cao; thảo luận với 6 nhóm: nhóm về phát triển kinh tế; nhóm lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, xã hội, du lịch, vấn đề giảm nghèo bền vững (sửa đổi Nghị quyết 13 của HĐND thành phố); nhóm đô thị, môi trường, quản lý quy hoạch, xây dựng; nhóm quốc phòng, an ninh và nhóm về các tờ trình trình tại kỳ họp và nhóm các nội dung khác.

HĐND thành phố đã xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với Nghị quyết 98 của Quốc hội, phải sớm triển khai thực hiện, thể chế hóa, qua đó phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh của nhân dân và thống nhất trong hành động của toàn toàn hệ thống chính trị; đại biểu HĐND thành phố đã xem xét thông qua các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND Thành phố được quy định tại Nghị quyết 98 nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Đại biểu HĐNF Thành phố biểu quyết thông qua tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua tại kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua, ban hành Nghị quyết số 18 ngày 10-7-2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; xác định trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố; với 14 nội dung thuộc nhiệm vụ và 13 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, các ban, tổ đại biểu và đại biểu trong việc thực hiện Nghị quyết 98. Cụ thể:

Một là, HĐND thành phố đã triển khai nội dung thuộc nhiệm vụ (quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị quyết 98) đó là: Ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND thành phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Hai là, HĐND thành phố đã quyết định theo thẩm quyền Quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm (theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết số 98), thông qua việc HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương đã bố trí 2.796 tỷ đồng.

Ba là, quyết định việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng theo quy định (tại khoản 7 Điều 5 Nghị quyết 98), HĐND thành phố đã thông qua ban hành Nghị quyết về điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đồng thời, HĐND thành phố cũng đã thông qua 38 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, với các dự án đầu tư công và các nghị quyết trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phục vụ cuộc sống.

Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, làm cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo – đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên bế mạc kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên bế mạc kỳ họp (Ảnh: H.Hào).

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”. Đây là chuyên đề giám sát được cử tri, nhân dân thành phố và dư luận rất quan tâm. Trên cơ sở giám sát trực tiếp tại các cơ sở, công trình, dự án của UBND thành phố, Báo cáo giám sát đã nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện đã đạt được, chỉ rõ các tồn tại và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối các nội dung trọng tâm theo quy định.

Thường trực HĐND thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát các nội dung liên quan và việc thực hiện 10 kiến nghị (trong đó tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác đầu tư công. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong triển khai dự án đầu tư công. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức phải chủ động thực sự vào cuộc và hướng dẫn xử lý tháo gỡ những vướng mắc khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả nhất, nhất là đối với các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục chỉ đạo sớm xử lý vướng mắc với các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP đang thực hiện còn dang dở để sớm hoàn thành dự án đua vào khai thác sử dụng hiệu quả. Đây là 3 trong 10 nội dung kiến nghị trong Nghị quyết giám sát công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố).

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phân tích sâu, đánh giá bối cảnh, dự báo sớm các tình huống kinh tế - xã hội năm 2023 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới; tìm kiếm giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; bảo đảm mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội năm 2023; Tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất 21 chỉ tiêu thành phần của 17 nhóm kinh tế xã hội chủ yếu năm 2023 theo nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 7,5%-8%, tập trung, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, các nhóm giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 98 một cách kịp thời và đạt hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 35, 36 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31 ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 “TP. Hồ Chí Minh trờ thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mạì, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP”. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất