Nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp TP. Hồ Chí Minh khắc phục kịp thời những khó khăn, điểm nghẽn
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi báo cáo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi báo cáo tại Hội nghị.

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết, trong 6 tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Thành phố; sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các tổ chức thành viên. Qua đó, MTTQ Việt Nam thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng đó, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục có nhiều hoạt động thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2026, vận động các nguồn quỹ để hỗ trợ chăm lo đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; tuyên truyền về biển, đảo, về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, động ủng hộ chương trình “Vì Trường Sa xanh”…

Đồng chí Trần Kim Yến cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống MTTQ các cấp đã chú trọng việc triển khai sâu rộng, có chất lượng các nội dung giám sát, phản biện xã hội; nhất là việc nâng chất thực hiện giám sát theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố giai đoạn 2021-2030”.

Bên cạnh đó, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng được đầu tư, nâng chất với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết với các tổ chức và Nhân dân các nước. Công tác tổ chức ngày càng được chú trọng, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bộ máy tổ chức được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp ngày càng được chuẩn hóa, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về công tác mặt trận, công tác dân vận, đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường theo hướng nêu cao vai trò chủ trì của mặt trận và phối hợp phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động... 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết, UBND thành phố chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ những ngày cuối năm 2022. Thành phố đã nỗ lực nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, đeo bám và được Trung ương ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp cho Thành phố khắc phục kịp thời những khó khăn, điểm nghẽn.

UBND TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng, nhất là từ đầu quý 2; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó quý 2 (5,78%) tăng hơn 7 lần so với quý 1 (0,7%). Sản xuất công nghiệp từng bước ổn định. Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và số lượng khách, khách quốc tế ước tăng 306%.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cũng cho biết, Thành phố tiếp tục tập trung cập nhật, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết, kết luận của Thành ủy, HĐND; Tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định 2531/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Công tác thông tin, tuyên truyền; Hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh liên kết vùng; Cơ cấu lại tổng thể kinh tế Thành phố; Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; Phát triển hạ tầng đô thị; bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển văn hóa, xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo; Tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh và nền công vụ ưu tú; Xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật vượt trội được Bộ Chính trị đồng thuận, Quốc hội thông qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất