Cụm thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và chất lượng nền nếp sinh hoạt chi bộ
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian qua, cấp ủy các đơn vị Cụm thi đua 7 luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; qua đó đã xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, tiêu chuẩn, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; hầu hết đảng viên nhận thức và thực hiện đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành tốt nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, tham gia sinh hoạt đảng tích cực, có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú.  

Đánh giá kết quả hoạt động công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức đảng ủy các đơn vị đã khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy đơn vị cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt đến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy ban hành các văn bản về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; cử cán bộ, lãnh đạo, quản lý tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức mới, giúp nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Tân – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh biểu dương ban tổ chức thuộc Cụm thi đua 7 đã triển khai, xây dựng và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên theo Chương trình năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, ban thường vụ cấp ủy từng đơn vị liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Võ Văn Tân – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Tân – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Tân đề nghị ban tổ chức đảng ủy các đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên; hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng; xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Luyến  – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Luyến – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Cụm thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy có 11 đơn vị bao gồm: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Bến Thành, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố”. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất