Đề xuất nào cho đổi mới giáo dục?

Quan trọng nhất là cần thay đổi tư duy của các cơ quan quản lý giáo dục để đạt  hai chỉ số cốt lõi đánh giá chất lượng giáo dục là: Sự phát triển nhận thức của người học và thúc đẩy những giá trị chung, sự phát triển sáng tạo, cảm xúc của người học. Phải quản lý theo mục tiêu chất lượng mới phù hợp với khoa học quản lý thời kinh tế thị trường và thực hiện được ước mong của Bác Hồ: Đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất