Quà Tết

Việc từ chối, nộp lại quà biếu tặng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào đạo đức, tự giác của người được biếu, tặng. Do đó, cùng với áp dụng nhiều biện pháp, chế tài đã được Đảng, Nhà nước ban hành, tự rèn luyện đạo đức, chế ngự lòng tham của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vẫn phải được coi trọng, đồng thời với thường xuyên giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, nhắc nhở của cấp trên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nơi sinh hoạt, công tác.

Đồng bộ giải pháp

Để giải quyết căn cơ vấn đề nhiều cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt xin thôi việc cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, các cơ quan có thẩm quyền Quốc hội sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Sớm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng, các chuyên gia cho các ngành, lĩnh vực cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện cơ chế khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Xây dựng môi trường làm việc năng động, công bằng, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trách nhiệm

Trách nhiệm là việc mà mỗi tổ chức, cá nhân phải làm và phải có ý thức với những kết quả việc làm đó. Kết quả tốt được khen thưởng, hậu quả xấu phải bị xử phạt. Chỉ có vậy mới công bằng, khuyến khích những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý cán bộ chặt chẽ, đem lại hiệu quả tích cực, ích nước, lợi dân và loại dần những hậu quả nghiêm trọng từ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý cán bộ mà ra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất