“Xây” và “chống”

Ngày 3-2-2024 vừa qua Đảng ta tròn 94 tuổi. 94 năm qua là những năm tháng vô cùng hào hùng, vẻ vang của nhân dân ta, đưa người dân từ kiếp nô lệ trở thành người chủ đất nước, xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong mọi giai đoạn cách mạng, khi đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử và khi có những vấp váp, sai lầm, khuyết điểm Đảng ta luôn thực hiện đồng bộ “xây” và “chống”, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, được Nhân dân tin cậy, xứng đáng là đội tiên phong của một đất nước anh hùng. Đó là nhận thức sâu sắc “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

“Xây” là phải rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ năng lực ngang tầm nhiệm vụ; là xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. “Xây” cũng đòi hỏi phải tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh do đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của Nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

“Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Là phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hoặc không dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Là kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào có hành vi không lành mạnh, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Là kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm minh những cán bộ sai phạm. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng. 23 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Lần đầu tiên 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm kê khai tài sản, thu nhập – vấn đề nhạy cảm tưởng như không thể xử lý.

Những con số nói lên điều gì? Đó là thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta chống giặc nội xâm bảo vệ sự trong sạch, giữ gìn uy tín của Đảng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng dẫn dắt toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là nhắc nhở cần làm tốt hơn công tác cán bộ, lựa chọn được những cán bộ thực đức, thực tài giữ những cương vị lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, nhất là chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Đó là xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách để không thể, không dám, không muốn tham nhũng. Đó là lời cảnh tỉnh, bài học cho mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn đức, luyện tài, kiềm chế lòng tham bởi “tham thì thâm”, chẳng những công danh, sự nghiệp tiêu tan mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp chung, đến các đời con, cháu sau này.  

“Xây” phải thực sự tốt, Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh thì “chống” mới hiệu quả. Ngược lại, “chống” phải tốt Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Xây và chống có mối quan hệ biện chứng, là hai mặt của một vấn đề xây dựng Đảng. Hai nhiệm vụ phải tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, trong đó, người đứng đầu giữ vai trò quan trọng bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất