Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết 03 ở Đồng Tháp


BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI , nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 20-10-2020). Ảnh: TL.

Kết quả tích cực

Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn được đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nhất là các chi bộ ấp, khóm được nâng lên rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ trương kiêm nhiệm các chức danh ở cấp xã, ấp, khóm đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh được thực hiện tốt ở các địa phương trong tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động của phần lớn uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn có nhiều đổi mới thiết thực, bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, đề án trọng tâm của địa phương. Quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được chăm lo, bảo vệ, hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU được các ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, cụ thể hoá thành chương trình hành động của đảng bộ huyện. 8/16 ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên, giao chỉ tiêu cho từng tổ chức đảng. Ngoài ra, có một số nơi tổ chức tập huấn cho cấp uỷ cơ sở. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Hồng cụ thể thành hướng dẫn riêng cho đảng bộ.

Bên cạnh đó, phương thức lãnh đạo của các đảng ủy xã, phường, thị trấn có đổi mới. Rõ nét nhất là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng. Nhiều cấp ủy chủ động đề ra nghị quyết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn ở địa phương, khắc phục dần tình trạng trông chờ chủ trương, chỉ đạo của cấp trên. Đội ngũ cấp ủy viên được trẻ hóa, một số nơi cơ cấu đảng ủy viên là bí thư chi bộ ấp, khóm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thông qua việc thực hiện chủ trương cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt cấp huyện tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ đã kịp thời định hướng, hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ mà chương trình, kế hoạch đề ra. Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm (có 693/698 ấp, khóm, chiếm 99,28%), phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp ở các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Tam Nông, Châu Thành và TP. Cao Lãnh. Trụ sở ban nhân dân ấp, khóm được đầu tư xây dựng khang trang (có 607/698 ấp, khóm, chiếm 86,96%), phục vụ tốt cho các kỳ họp chi bộ, ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn bước đầu phát huy hiệu quả tốt và tiếp tục nhân rộng ở những nơi có đủ điều kiện. Các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, tự quản của người dân được cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, nhất là thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm cả về chất lượng, số lượng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 7.959 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 60.137 đảng viên. Việc quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên luôn được chi bộ thực hiện đúng theo hướng dẫn, quy định, chi bộ thường xuyên cập nhật theo dõi danh sách đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên miễn sinh hoạt đảng và kịp thời cập nhật bổ sung đảng viên mới kết nạp, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi, đến và đảng viên bị xóa tên, cho ra khỏi Đảng.

Giải pháp trọng tâm

Để công tác phát triển đảng viên trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp như nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ ấp, khóm. Quán triệt nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng về tầm quan trọng của đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ ấp, khóm; xem việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ ấp, khóm là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên liên tục. Hằng năm, đảng bộ xã, phường, thị trấn được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên đạt trên 95%.

Nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn qua việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xác định nội dung đi vào thực chất, gắn việc học tập và thực hiện chuyên đề hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của chi bộ, đảng bộ và đảng viên.

Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ. Có cơ chế hỗ trợ cán bộ ấp, khóm tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ theo chiều sâu, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đổi mới phân công nhiệm vụ đảng viên, bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khoẻ. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị. Thí điểm mô hình quản lý đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú. Tăng cường các biện pháp quản lý, hỗ trợ đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng quần chúng là gương điển hình trong các phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp, viên chức ngành giáo dục, y tế… để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm yêu cầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự tiên phong, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện có chất lượng và nghiêm túc công tác quy hoạch đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng. Hằng năm, 100% chi uỷ chi bộ ấp, khóm, đảng uỷ xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng đảng. Tiếp tục thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm theo hướng đa dạng hoá. Từng bước trẻ hoá đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ ấp, khóm. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm không quá 40 tuổi đạt tỷ lệ 50%. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho đội ngũ bí thư chi bộ ấp, khóm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, điều chỉnh hợp lý chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm gắn với chuẩn hoá tiêu chuẩn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng.

Hy vọng với việc chuẩn bị và thực hiện tốt Nghị quyết 03-NQ/TU, thời gian tới Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương sen hồng ngày một giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất