Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Ninh Bình
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị, ngày 16-11-2016 về thực hiện Nghị quyết, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 5-12-2016 để tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 28-12-2016 để triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngoài việc học tập tại Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt của tỉnh, gồm các đồng chí tỉnh ủy viên; trưởng, phó các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. Các hội nghị học tập, quán triệt đều được truyền hình trực tiếp qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tham gia học tập; tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 98%. Do được quán triệt nhiều lần, ở nhiều cấp và viết bài thu hoạch đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức cơ bản đầy đủ, sâu sắc về những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã kịp thời cụ thể hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII) thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, toàn diện; trong đó xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét, nhất là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, đồng thời thể hiện được tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng thực hiện. Theo Chương trình hành động số 11-CTr/TU, có 12 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, 55 nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo lộ trình được giao cho các đơn vị tham mưu thực hiện; đến nay tất cả các nhiệm vụ đã và đang được triển khai thực hiện.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã ban hành 1.286 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn (trong đó cấp tỉnh ban hành 52 văn bản) để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và theo chuyên đề; đồng thời sơ kết, đánh giá, rút kinh nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy các cấp ở Ninh Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo với những cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, hằng năm Tỉnh ủy đều xác định chủ đề công tác của năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng phấn đấu thực hiện. Theo đó, chủ đề năm 2016 là “Xây dựng nếp sống văn hóa công sở”; năm 2017 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; năm 2018 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; năm 2019 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống của nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; năm 2020 làNêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”.

Từ năm 2017, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo thống nhất tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng. Sau nghi thức chào cờ sẽ triển khai kể câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác, liên hệ thực tiễn để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo. Đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong tháng, hình thành Sổ vàng ghi “Gương sáng đảng viên” ở các cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy đã chỉ đạo biên tập cuốn sách “128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh” để làm tư liệu phục vụ nội dung sinh hoạt. Đến nay, sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã thành nền nếp, sinh động, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thuận lợi cho việc tự soi, tự sửa trong tự phê bình và phê bình, BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 27-4-2018 về “Nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Theo đó, đã cụ thể từ 27 biểu hiện suy thoái thành 90 biểu hiện; chỉ đạo in ấn thành sổ tay để phát hành đến tất cả cán bộ, đảng viên, trở thành cẩm nang để học tập, thực hiện Nghị quyết.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4-12-2018 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo thực hiện việc phân công cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; duy trì tổ chức giao ban cụm xã, tiểu khu; đối thoại trực tiếp với nhân dân; phân công các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù theo Quyết định 140-QĐ/TU; biệt phái cán bộ về cơ sở công tác để chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tái cơ cấu ngành nông nghiệp... qua đó, góp phần xây dựng các xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 12/12 đảng bộ trực thuộc đã đăng ký chủ đề, nội dung, việc làm xuyên suốt trong các năm với BTV Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện. Thành ủy Ninh Bình đã xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua theo 3 khối (khối xã, phường; khối các cơ quan trực thuộc UBND; khối các ban đảng, đoàn thể). Căn cứ kết quả chấm điểm, đánh giá thi đua, BTV Thành ủy đánh giá và biểu dương trao cờ luân lưu, khen thưởng các tập thể, cá nhân tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ. Phê bình bằng văn bản đối với cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, có chế tài xử lý nếu bị phê bình lần thứ 3. Thực hiện luân chuyển cán bộ các phòng, ban của Thành phố và luân chuyển 11/14 bí thư đảng ủy các phường, xã... đã tạo được không khí mới, động lực mới và chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, chi bộ.

Ở Huyện ủy Kim Sơn, cùng với việc xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua các đảng bộ, chi bộ theo 3 khối; đã thực hiện việc chấm điểm chéo giữa các khối để xếp loại thi đua hằng tháng, đồng thời đưa tiêu chí chấm điểm đối với việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, của huyện là căn cứ để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị của huyện cuối năm. Huyện ủy đã chỉ đạo in ấn, phát hành đến các chi bộ “Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hằng quý các chi bộ bình chọn những đảng viên tiêu biểu để ghi sổ. Phân công cán bộ của huyện hằng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; thực hiện nghiêm túc chế độ đinh kỳ về dự sinh hoạt chi bộ và báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy để tổng hợp, thống nhất đánh giá. Qua cách làm trên, sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Kim Sơn bảo đảm nền nếp, chất lượng, nghiêm túc hơn; đồng thời giúp cán bộ của huyện tăng cường đi cơ sở, được rèn luyện và trưởng thành.

Huyện ủy Yên Khánh đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biễn, tự chuyển hóa”. Huyện đã duy trì nghiêm túc, nền nếp, chất lượng việc định kỳ hằng quý tổ chức giao ban cụm xã (mỗi cụm 3 xã) giữa các đồng chí cấp ủy huyện, lãnh đạo một số phòng, ban với thường trực đảng ủy xã và bí thư chi bộ thôn, xóm, phố trong cụm xã để nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của chi bộ, đảng viên trong cụm.

Thực hiện chủ đề “Giám sát lời nói đi đôi với việc làm”, Thành ủy Tam Điệp đã cụ thể bằng việc hằng quý ký cam kết với 3 bước, gồm 4 nội dung lớn, 17 nội dung cụ thể để chấm điểm theo thang điểm 100. Đồng thời, hằng quý các chi bộ cũng đánh giá, chấm điểm cho đảng viên và xếp loại. Đảng viên hoàn thành xuất sắc có thể được lựa chọn đề xuất tuyên dương, khen thưởng tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Kết quả chấm điểm, xếp loại hằng quý là căn cứ để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện chấm điểm thi đua của tập thể, cá nhân hằng tháng; trao Cúp luân lưu cho tập thể và suy tôn khen thưởng cá nhân tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Đề ra 5 chuyên đề đột phá, 10 công tác trọng tâm, xác định rõ phương châm hành động và chủ đề thi đua, xây dựng hình ảnh người công an Ninh Bình “Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát động các phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện 3 khâu đột phá “Thực hiện tốt dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ”; thực hiện nghiêm 4 không “Không đánh bạc dưới mọi hình thức; không vay và cho vay nặng lãi hoặc tham gia các tổ chức tín dụng đen; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông”; thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị không khói thuốc”. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng mô hình “Xóm tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới biển”; “Con nuôi đồn biên phòng”; tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng nhân dân”, chương trình “Nâng bước em tới trường”...

Có thể thấy, những nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã góp phần lan tỏa những việc tốt, ý nghĩa, từ đó ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có chuyển biến rõ nét, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất