Công tác phát triển đảng viên tại VCB Tây Sài Gòn

Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng. Việc không kịp thời bổ sung lực lượng đảng viên mới sẽ dẫn tới tổ chức đảng bị “già” hóa, ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển đảng viên không thể lơ là nhưng cũng không vì số lượng mà hạ thấp chất lượng, để lọt những kẻ cơ hội, phẩm chất, đạo đức không tốt vào hàng ngũ của Đảng...

Kết quả rõ rệt

Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn được thành lập vào năm 2016 vỏn vẹn có 8 đảng viên. Trải qua thời gian hơn 7 năm phát triển, đội ngũ cán bộ được tuyển dụng ngày càng đông phù hợp với nhu cầu phát triển quy mô, mở rộng mạng lưới của chi nhánh. Đến nay, Chi bộ VCB Tây Sài Gòn hiện có 30 đảng viên trong đó 26 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của chi bộ, chi ủy chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hằng năm, BCH Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các phòng, ban đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu; đồng thời làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển đảng viên, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. 

Sáu tháng, các chi uỷ trực tiếp tổ chức gặp mặt quần chúng để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Phản ánh kịp thời với Đảng uỷ cấp trên giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, sự nghiệp chung của Ngành, từ đó đề ra các bước đi, cách làm thích hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên. Chi bộ chi nhánh luôn căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy định số 57, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ, đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có quyết định chuẩn y, chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để trể quá thời gian quy định. 

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay, chi bộ đã cử 13 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; 5 đồng chí học lớp đảng viên mới; 6 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; kết nạp được 7 đảng viên, trong đó 4 nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông do Đảng ủy VCB tổ chức và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 6 đảng viên dự bị. Trong số các đảng viên mới được kết nạp có độ tuổi trung bình là 35 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 28 tuổi, cao nhất là 39 tuổi.

Với kế hoạch và phương pháp làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hằng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm, được chi bộ, Ban Giám đốc tin tưởng giao đảm nhiệm hầu hết các công việc, cương vị chủ chốt trong bộ máy tổ chức của Chi nhánh. Trong số các đảng viên mới kết nạp, 3 đồng chí được quy hoạch lãnh đạo phòng và đã có 1 đồng chí được bổ nhiệm phó trưởng phòng.

Bài học kinh nghiệm

Xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người ưu tú, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, gương mẫu thực hiện và cổ vũ, lôi cuốn mọi người thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Từ hoạt động thực tiễn, các tổ chức đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Cấp ủy đảng và từng đảng viên trong chi bộ phải nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy trong mọi lĩnh vực, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chủ trương, chính sách của Đảng cho quần chúng.  

Chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho từng phòng ban, các đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng quý, 6 tháng, 1 năm. 

Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

Chi bộ luôn luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của ngành, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Đảng ủy Vietcombank giao.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất