Cách làm sáng tạo của một số đảng bộ trực thuộc Trung ương trong công tác phát triển đảng viên
Trao Quyết định kết nạp đảng cho các học sinh xuất sắc của Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Ảnh: TL.

Yên Bái

Nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021 để các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện trong các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX (hằng năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp trên 1.800 đảng viên, trong đó có từ 180 đảng viên trở lên là quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân). Việc kết nạp đảng viên phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định; chú trọng phát triển đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân…

Ninh Bình

Từ thực trạng công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 gặp nhiều khó khăn, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29-4-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 07-KH/BTCTU ngày 19-7-2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Ninh Bình, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên để trao đổi kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên. Do có nhiều giải pháp trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nên năm 2021 tỉnh đã kết nạp được 1.749 đảng viên, đạt 109% kế hoạch năm, trong đó đã kết nạp được được 321 học sinh, sinh viên vào Đảng.

Hải Dương

BTV Tỉnh ủy đã Ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 27-9-2021 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới với các giải pháp mang tính đột phá đối với học sinh, sinh viên, công nhân, chủ doanh nghiệp, quân nhân xuất ngũ...; đồng thời, khảo sát, hướng dẫn về tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình xét kết nạp đảng viên là quần chúng ưu tú trong các trường THPT, chuyên nghiệp, dạy nghề. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tiến hành khảo sát và tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương cũng tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy dự kiến các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo như: Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các loại hình TCCSĐ phù hợp với tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng nêu cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy chi bộ trong rèn luyện, giáo dục, kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, áp dụng chuyển đổi số vào việc cung cấp thông tin cho đảng viên. Khảo sát, hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng tại các thôn, khu dân cư có đông đảng viên; xây dựng tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phú Thọ

Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được các cấp ủy của Phú Thọ quan tâm và thực hiện có hiệu quả; các đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên bồi dưỡng đoàn viên, hội viên thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên. Việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu, xem xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Việc kết nạp đảng viên ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng công giáo, khu dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trường học, trạm y tế được chú trọng. Trình độ học vấn của đảng viên được nâng lên, cơ cấu đảng viên có sự chuyển dịch tích cực; độ tuổi bình quân của đảng viên tiếp tục được trẻ hoá. Nhìn chung đảng viên đã phát huy, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Tính đến tháng 11-2021, tỉnh đã kết nạp được 1.814 đảng viên.

Nghệ An

Để triển khai thực hiện công tác xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở vùng khó khăn, vùng đặc thù, năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về công tác xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và xóm có nguy cơ không còn chi bộ. Qua 5 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh ở vùng đặc thù. Năm 2016, toàn tỉnh có 310 xóm thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU, trong đó có 18 xóm chưa có tổ chức đoàn thể. Đến tháng 12-2020, tỉnh chỉ còn 141 xóm thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU (giảm 169 xóm), 2 xóm chưa có chi đoàn thanh niên. Năm 2021, tỉnh đã kết nạp được 11 đảng viên là giáo dân. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với BTC Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 95- KL/TU ngày 5-7-2021 về tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, trong đó đề ra các chỉ tiêu thực hiện hằng năm và đến năm 2025; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 189-KL/TU ngày 10-6-2020 của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Đề án 5155-ĐA/TU về “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014-2020”. Trong năm, tỉnh đã kết nạp được 151 đảng viên (trong đó có 2 chủ doanh nghiệp) vào Đảng, thành lập mới 7 chi bộ. Sau hơn 5 năm triển khai Đề án, tỉnh đã kết nạp được 834 quần chúng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 23 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng (DNTN 8; công ty TNHH 9; công ty cổ phần 6); thành lập được 42 tổ chức đảng trong doanh nghiệp.


Các quần chúng ưu tú tình nguyện trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 vinh dự đón nhận Quyết định kết nạp Đảng của Thành ủy Vũng Tàu vào tháng 8-2021. Ảnh: TL.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị "Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025", theo đó, tập trung lãnh đạo các nội dung sau: (1) Tăng cường công tác rà soát, tạo nguồn quần chúng; đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng, định hướng về chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, lý tưởng phấn đấu vào Đảng của quần chúng; (2) Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác kết nạp đảng viên; bảo đảm chất lượng công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức đúng quy định; (3) Tăng cường công tác quản lý đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội; (4) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đặc biệt, đã ban hành hướng dẫn xem xét, kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, đã kết nạp 92 quần chúng ưu tú tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch trên các lĩnh vực vào Đảng; hướng dẫn trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; ban hành văn bản triển khai tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12-4-2021 của Ban Tổ chức Trung ương .

Với những cách làm sáng tạo của nhiều đảng bộ trực thuộc Trung ương, tính đến 30-6-2021, toàn Đảng đã kết nạp được hơn 56.370 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong cả nước lên trên 5.248.600 đảng viên, tăng khoảng 3,11% so với cùng kỳ năm 2020; đồng thời với việc tăng về số lượng, đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất