Hải Phòng thực hiện “4 đúng” trong công tác đảng viên
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang trao Bằng khen tặng các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: TL.

Công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra

Năm 2021, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ TP. Hải Phòng được Thành ủy, BTV Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các đảng bộ trực thuộc gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đưa vào chỉ tiêu và chương trình công tác năm và là một trong các tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại TCCSĐ năm 2021. Kết quả năm 2021, Đảng bộ thành phố kết nạp được 3.298 đảng viên, trong đó có 5 chủ doanh nghiệp tư nhân; 41 quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và 6 quần chúng kết nạp lại; có 2.079 nữ, chiếm 63,04%, tăng 388 người so với năm 2020; có 1.732 đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, chiếm 52,52%, tăng 27 người so với năm 2020; có 842 lãnh đạo quản lý và lao động trong các doanh nghiệp, chiếm 25,53%; 326 học sinh, sinh viên, chiếm 9,88%; 139 lao động hợp đồng, tự do, chiếm 4,21%...

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ

Thành ủy, BTV Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, thực hiện tốt Quy định những điều đảng viên không được làm, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; Quy định về đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và các hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Thành ủy. BTV Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp định kỳ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng Đảng nói chung và công tác quản lý đảng viên nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng ở các TCCSĐ được thực hiện nghiêm túc; các trường hợp chuyển đến hoặc chuyển đi đều được kiểm tra hồ sơ và các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2021, Đảng bộ thành phố có 6.607 lượt đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức, trong đó có 3.561 số lượt đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi và 3.046 lượt đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến.

Thường xuyên xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên

Thành ủy Hải Phòng đã đưa vào sử dụng và khai thác phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tại 35/35 (100%) đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các cấp ủy xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, trao Huy hiệu Đảng, báo cáo số liệu thống kê. Tính đến 31-12-2021, tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố là 127.455 đảng viên, trong đó hồ sơ đảng viên đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu là 126.715, đạt tỷ lệ 99,42%; hồ sơ đảng viên mới kết nạp được cập nhật vào cơ sở dữ liệu là 1.994 hồ sơ, đạt tỷ lệ 60,46%.

Công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên được thực hiện nền nếp

Năm 2021, BTV Thành ủy đã xét tặng Huy hiệu Đảng cho 6.117 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn; ban hành Thông báo số 216-TB/TU về việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, các đồng chí mang quân hàm cấp tướng đang sinh hoạt đảng tại thành phố, đảng viên từ 65 tuổi trở lên. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được các cơ quan, đơn vị và các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc; trên cơ sở đó, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cấp ủy đã chú trọng công tác củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, kịp thời xử lý những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, bỏ sinh hoạt đảng và vi phạm kỷ luật. Năm 2021, số đảng viên bị khai trừ tăng 3 người so với năm 2020; đảng viên bị xóa tên là 134, giảm 24 người so với năm 2020; đảng viên xin ra khỏi Đảng là 64 đảng viên, giảm 11 người so với năm 2020.

Vẫn còn hạn chế

Trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa thực hiện nhiệm vụ, công tác đảng viên của Đảng bộ TP. Hải Phòng đã đạt được kết quả khá toàn diện, đáng khích lệ. Tuy nhiên vẫn còn có một số khuyết điểm, hạn chế sau:

Công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở một số TCCSĐ còn có một số hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định; việc bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm chưa kịp thời lưu vào hồ sơ đảng viên, còn xảy ra tình trạng mất hồ sơ của đảng viên. Việc quản lý đảng viên tại một số chi bộ tổ dân phố, thôn chưa tốt dẫn tới việc đảng viên đi học tập, lao động trên 12 tháng nhưng không chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên mặc dù có chuyển biến nhưng kết quả chưa cao, chưa phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng tổ chức đảng, đảng viên của đảng bộ. Cập nhật phiếu đảng viên kết nạp trong năm và phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên còn thiếu số lượng, thông tin cập nhật chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Việc chuyển phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng của một số cấp ủy còn chậm, nhiều đảng bộ chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ra khỏi đảng bộ nhưng chưa cắt đảng số trên cơ sở dữ liệu đảng viên nên số lượng đảng viên trên cơ sở dữ liệu chưa chính xác; Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 chưa được cài đặt bản mới nhất trong toàn Đảng bộ dẫn đến khó khăn trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên cũng như công tác thống kê, công tác duyệt và cấp thẻ đảng viên. Việc báo cáo đảng viên từ trần, xóa tên, xin ra khỏi Đảng còn chậm dẫn đến khó khăn trong việc xét, thẩm định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên…

Thời gian tới, để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên, Đảng bộ TP. Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đảng viên, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; tăng cường công tác quản lý đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện nền nếp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác đảng viên, đảm bảo “4 đúng” (đúng tiêu chuẩn, đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng nguyên tắc).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất