Hội thảo về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP. Hà Nội
Toàn cảnh Hội thảo.
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Triệu Thị Ngọc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ cho biết, với vị trí, vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, các cấp uỷ đảng trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chính trị trong từng giai đoạn nhờ đó chất lượng đội ngủ đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhất trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận đảng viên chưa thực sự gương mẫu; công tác quản lý đảng viên tại một số tổ chức Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, Chương trình 01 của Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ chủ động đề xuất và được Thường trực Thành uỷ đồng ý cho triển khai Đề tài khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội – thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. 

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tập trung nghiên cứu 3 nội dung chính: 1- Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; 2- Tăng cường công tác kết nạp đảng viên; 3- Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đề tài được triển khai gồm: Phần mở đầu và 3 chương (Chương 1, Một số vấn đề lý luận, thực tiễn, căn cứ chính trị, pháp lý về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP. Hà Nội. Chương 2, Đánh giá thực trạng  công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI. Chương 3, Dự báo tình hình, đề xuất quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP. Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới). Hội thảo nhằm lấy ý kiến vào các nội dung, báo cáo tổng kết đề tài.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung Đề tài nghiên cứu. Các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu và đặc biệt là hiệu quả ứng dụng của Đề tài. 


Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, truyền thống của Đảng bộ TP. Hà Nội là trước những vấn đề cấp thiết, cấp bách đều triển khai nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Thành ủy đề cập vấn đề không mới nhưng rất hệ trọng, gắn chặt với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng. Đây là vấn đề được đặt ra không chỉ ở Đảng bộ Hà Nội mà còn đối với các tổ chức đảng trên cả nước và đã được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Phó Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như những đề xuất, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm, nhất là 3 dự thảo văn bản của Thành ủy. Lưu ý thêm một số nội dung cần hoàn thiện, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, phải đặt vấn đề công tác đảng viên trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát. Phải làm rõ tính liên kết của 3 vấn đề trọng tâm mà đề tài nghiên cứu đề cập. Đồng thời, xác định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí riêng của Đảng bộ Thủ đô về kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn, quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư góp phần cải cách hành chính trong Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Đề tài theo dõi để cập nhật thông tin về các chỉ đạo của Trung ương liên quan. Trong đó, dự kiến có nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sắp tới để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cũng như bảo đảm việc tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản phù hợp.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị “Kết quả nghiên cứu của Đề tài hàm chứa những nội dung rất căn cơ về công tác xây dựng Đảng, nên đề nghị các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy không chờ đến lúc đề tài được nghiệm thu hay Thành ủy ban hành văn bản, mà cần chủ động tham khảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm được nêu trong báo cáo kết quả đề tài để vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện trong đảng bộ mình. Điều này nhằm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”.


Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại Hội thảo.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy và các đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết, phát huy cao nhất hiệu quả thiết thực của Đề tài.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất