Một số giải pháp tăng cường công tác dân vận chính quyền huyện ở Phú Thọ
Tỉnh ủy Phụ Thọ tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận.
Phú Thọ là một tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, triển khai nghị quyết Trung ương về công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền cấp huyện của tỉnh đã được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Tổ chức và cán bộ dân vận từ huyện, thị tới được củng cố; nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền huyện có đổi mới, bước đầu phát huy tốt vai trò của chính quyền huyện trong định hướng các phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả. Thông qua công tác dân vận, chính quyền các huyện cùng với cơ sở đã giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình kinh tế - xã hội, làm tốt công tác hoà giải... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Chính quyền huyện ở nhiều nơi trong tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tác dụng tích cực...

Tuy nhiên, công tác dân vận của chính quyền huyện vẫn còn những yếu kém, bất cập: một bộ phận cán bộ chính quyền, kể cả một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về công tác dân vận, coi nhẹ và chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận của chính quyền; nội dung và phương thức công tác dân vận kém hấp dẫn, chưa đổi mới. Không ít cán bộ, công chức huyện chưa chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân; tác phong làm việc quan liêu, chưa thực sự gần dân...

Để công tác dân vận của chính quyền huyện ở tỉnh Phú Thọ đạt kết quả tốt hơn trong những năm tới, các cấp ủy, chính quyền xác định thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền huyện.

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các huyện về nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức.

Hằng năm, chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả, thiết thực. Phát huy tối đa các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các đài phát thanh của huyện và cơ sở). Kết hợp việc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá - nghệ thuật đặc thù của từng huyện.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận của chính quyền huyện theo hướng chủ động, tích cực, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng vào thực tiễn
.

Vận động và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong chủ trương, chính sách để đề xuất khắc phục những thiếu sót và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện kịp thời… Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, công chức của chính quyền. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền huyện. Hằng năm, phải tổ chức công khai về chủ trương, chính sách, pháp luật, nội quy, quy định và quy chế làm việc của cơ quan chính quyền; phân công công việc và chế độ trách nhiệm, thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác; về chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm... Trong quá trình quản lý, điều hành, chính quyền ở các huyện ban hành các văn bản chỉ đạo mang tính pháp lý, những chính sách phát triển đặc thù của từng vùng, miền.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức công tác dân vận của chính quyền huyện,bám sát địa bàn, bám dân.


Công tác phối hợp hoạt động cần hướng nhiều hơn về cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận động và giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở từng cộng đồng dân cư. Cần khắc phục tư duy làm dân vận theo kiểu phong trào, theo mùa, theo ngày kỷ niệm..., khắc phục bệnh quan liêu, phô trương, hình thức, chạy theo thành tích hoặc hành chính hóa công tác dân vận. Tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với nhân dân.

Hằng năm, cán bộ lãnh đạo của chính quyền huyện cần bố trí lịch đối thoại trực tiếp với nhân dân để trao đổi những vấn đề nhân dân và dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền huyện và cơ sở. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt nhanh, kịp thời những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề nhạy cảm, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc... 

Tạo mọi điều kiện để các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng các thể chế, chính sách ngay từ khi đang còn dự thảo, lắng nghe ý kiến nhân dân trong quá trình thực hiện chính sách để điều chỉnh kịp thời. Sau khi ban hành phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần tích cực, chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong khi tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp và trong quản lý điều hành.

Bốn là, tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân
.

Chính quyền ở các huyện phải phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng huyện trong phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng việc liên kết phát triển giữa các vùng kinh tế, theo ngành hoặc liên ngành. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt; xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư các dự án lớn tạo sự đột phá mới về kết cấu hạ tầng, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Chính quyền ở các huyện miền núi cần tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ một số tập quán canh tác thủ công, kém hiệu quả và dần chuyển đổi tư duy sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội và các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước như chính sách về xuất khẩu lao động và dạy nghề, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội, về Chương trình mục tiêu giảm nghèo và xóa nhà tạm cho hộ nghèo, về cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở…

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đối với chính quyền huyện trong công tác dân vận.


Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ để chính quyền huyện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác dân vận. Chính quyền ở các huyện cần phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp tỉnh để hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo thực hiện các nội dung, phương thức công tác dân vận chính quyền một cách khoa học, hiệu quả nhất.

Sáu là, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân.


Tập trung vào các nội dung, như: Tích cực mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân ở các huyện miền núi có thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa, phù hợp với tâm lý, tập quán nhân dân miền núi. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo thấu tình, đạt lý và đúng pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính để loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân miền núi.

Bảy là, coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với công tác dân vận của chính quyền các huyện.


Định kỳ, hằng năm cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác dân vận của chính quyền huyện; thường xuyên giám sát các nội dung và hình thức triển khai để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở kịp thời. Đặc biệt phải tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức. Xác định công tác dân vận là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền  Thông qua công tác dân vận phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Chú ý đánh giá đúng và phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đã làm tốt công tác vận động quần chúng....

Hằng năm, tổ chức khen thưởng, biểu dương những mô hình, điển hình làm tốt công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng; tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cán bộ, công chức cần mẫn, sáng tạo, linh hoạt, không ngại khó khăn trong hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Đồng thời phải phê phán, lên án và có biện pháp xử lý đối với những cán bộ, công chức bị nhân dân phản ánh về thái độ vô cảm, thiếu tôn trọng với nhân dân, hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất