Tỉnh ủy Trà Vinh lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền
Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến triển khai chương trình công tác dân vận với 8 điểm cầu huyện, thành phố.
Nhằm phát huy vai trò thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Tỉnh ủy Trà Vinh đã đề ra Chương trình hành động số 32- CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền và bước đầu đạt một số kết quả.

Một là, công tác dân vận của chính quyền góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đất và nhà ở cho người có công với cách mạng, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và hàng loạt các chính sách phù hợp hỗ trợ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức hội chợ Thương mại - Xúc tiến hàng nông sản - Làng nghề năm 2014, cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, chỉ đạo thực hiện tốt giải ngân ngân sách hỗ trợ người trồng lúa... Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả quan trọng. Đến giữa năm 2014, trong 17 xã thí điểm, có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 13 xã đạt từ 11-14 tiêu chí, 2 xã đạt 8-10 tiêu chí; ngoài ra có 12 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 39 xã đạt 7-9 tiêu chí, 17 xã đạt dưới 7 tiêu chí; có 35.598 hộ đạt chuẩn gia đình nông thôn mới.

Hai là, công tác dân vận của chính quyền thúc đẩy thực hiện cải cách hành chính. Các cấp ủy đảng lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, tạo thuận lợi cho nhân dân giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, đổi mới quy trình tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ, giải quyết và xử lý các thủ tục hành chính thông qua hệ thống thông tin điện tử. Toàn tỉnh có 76 cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Công tác dân vận của chính quyền tập trung chủ yếu vào công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân… Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy và chính quyền các cấp phối hợp giải quyết tốt các bức xúc trong nhân dân, giải quyết 978/1.170 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Ba là, công tác dân vận của chính quyền góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng quốc phòng toàn dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt chính sách xã hội, xây dựng và sửa chữa 1.097 căn nhà cho người có công với cách mạng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thực hiện công tác tương trợ thường xuyên, đột xuất, cấp 410.036 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm cho 49.867 lao động, trợ cấp thất nghiệp cho 1.749 người…

Tuy nhiên, công tác dân vận của chính quyền ở Trà Vinh còn có một số hạn chế: các cấp chính quyền địa phương chưa tích cực quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương về công tác dân vận. Việc triển khai ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở khối cơ quan, chính quyền còn chậm. Trong quá trình triển khai thực hiện chưa làm rõ nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền còn lúng túng, chưa góp phần vào việc giải quyết các bức xúc trong tư tưởng, tâm trạng nhân dân. Việc tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ở một số nơi của chính quyền còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức còn xem nhẹ vận động, thuyết phục, đối thoại với dân, ngại gần dân, ngại bám sát cơ sở, thậm chí còn có phong cách làm việc quan liêu, hách dịch, ở một số địa phương còn tình trạng gây phiền hà cho dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số cấp chính quyền còn chậm…

Để tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền các cấp ở tỉnh Trà Vinh trong công tác dân vận, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Trà Vinh xác định thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, về công tác dân vận của chính quyền. Theo đó,  nâng cao nhận thức về công tác dân vận, đẩy mạnh công tác giáo dục quan điểm của Đảng, tư tưởng của Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo của các cơ quan nhà nước về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng theo từng lĩnh vực công tác gắn với các khối, ngành, lĩnh vực chuyên môn của chính quyền. Tập huấn, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; đầu tư phương tiện, trang thiết bị làm việc. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính quyền về lý luận, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác dân vận.

Ba là, thực hiện phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chương trình công tác dân vận. Bám sát chương trình toàn khóa của cấp ủy để xác định rõ nội dung, chương trình công tác dân vận. Phát hiện và dự báo sớm những vấn đề nảy sinh, góp phần cung cấp cho cấp ủy những thông tin và cứ liệu cần thiết cho việc định hướng chủ trương của cấp ủy. Tổ chức tốt việc phối hợp với các cơ quan nhà nước về công tác dân vận. Phối hợp để kháo sát, nghiên cứu, kiểm tra, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, dự án và những vấn đề mới nảy sinh. Phối hợp tổng kết công tác dân vận, việc thực hiện các chương trình, dự án trong các cơ quan nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan nhà nước...

Bốn là, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền các cấp cần nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết công việc, khắc phục triệt để tình trạng gây phiền hà cho nhân dân. Nghiêm khắc xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu nhân dân, góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước.

Bí Thị Kiều Oanh

-----------------------------
Tài liệu tham khảo:
Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh (2014), Báo cáo công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất